Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

sprzedaży biletów na konferencję EBTA 2023

Polityka obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.

§1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ebta2023.eu prowadzony jest przez Sprzedawcę – Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu, ul. Główna 19, 41-200 Sosnowiec, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000438667, NIP: 6443502413, REGON: 243136234.

Możesz skontaktować się ze sprzedawcą:

   • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Główna 19, 40-215 Sosnowiec;
   • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl;
   •  telefonicznie – pod numerem: +48 507 744 924.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży usługi udziału w Wydarzeniu – Konferencji organizowanej przez Sprzedawcę w dniach 15-16-17.09.2023 r. w Sosnowcu.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z
realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera
przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do zawarcia Umowy o świadczenie Usług. Korzystając ze Sklepu Klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu, Główna 19, 41-200 Sosnowiec, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438667, NIP: 6443502413, REGON: 243136234.
 2. Klient – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna; (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze
  Sprzedawcą.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktu ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Formularz zamówienia (koszyk) – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Wydarzenie – odbywająca się w dniach 15-17.09.2023 r. w Sosnowcu Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej pt. Exploring Resilience. SF Quests.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym usługa udziału w Wydarzeniu będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 9. Regulamin Konferencji – przygotowany przez Sprzedawcę zbiór zasad związanych z organizacją, uczestnictwem oraz przebiegiem Wydarzenia.
 10. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ebta2023.eu
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa plików cookies.

§4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca używa w Sklepie kodów rabatowych upoważniających do zakupów Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

§5 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępna jest usługa Elektroniczna: Formularz Zamówienia.

  a) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

  b) W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
  Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności.

  c) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z
  chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 2. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

  a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 9 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebta2023@gmail.com.

  b) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§6 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §5 pkt. 1 lit. a Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Opłacone i dostarczone na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zakupu jest potwierdzeniem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i daje Klientowi prawo do wstępu na Wydarzenie realizowanae przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie Konferencji.
 4. 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §6 pkt. 2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§7 Sposoby i termin płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujący sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
  informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-
  166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony,
  NIP: 779-23-08-495.
 3. Termin płatności: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

§8 Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

 1. Z chwilą zakupienia przez Klienta Usługi umożliwiającej udział w Wydarzeniu organizowanym przez Sprzedawcę Klient wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas wydarzenia w formie zdjęć lub nagrań audio i/lub wideo oraz rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku przez Sprzedawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w dowolnej formie.
 2.  Klient wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku przez Sprzedawcę w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie i rozpowszechnianie wizerunku w dowolnej liczbie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Klient wyraża ponadto zgodę na rozpowszechnianie wizerunku podczas transmitowania Wydarzenia na żywo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w mediach społecznościowych prowadzonych przez Sprzedawcę.
 4. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie, na czas nieoznaczony.

§9 Reklamacja

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a) pisemnie na adres: ul. Główna 19, 40-215 Sosnowiec;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@moc-wsparcia.pl

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Opisane w niniejszej części Regulaminu zasady realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą dotyczą również Przedsiębiorcy indywidualnego będącego stroną umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2.  Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  – pisemnie na adres: ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec;
  – drogą korespondencji e-mail na adres: ebta2023@gmail.com
 4. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy przy pomocy wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

§11 Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

 1. Przekazanie informacji o rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, wskazując wezwanie do zwrotu uiszczonej ceny.
 2. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Sprzedawcy na 30 dni przed terminem Wydarzenia, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu całości opłaty uiszczonej przez Klienta.
 3. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Usługodawcy miedzy 29 a 8 dniem przez terminem Wydarzenia, Usługodawca zwraca 30% uiszczonej opłaty przez Klienta. Rezygnacja jest niezależna od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w §10 niniejszego Regulaminu.
 4. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Usługodawcy w terminie krótszym niż̇ 7 dni przed terminem Wydarzenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej opłaty przez Klienta.
 5. Powyższe zapisy obowiązują dopiero po upływie 14 dniu od zakupu usługi udziału w Wydarzeniu, kiedy to przestaje przysługiwać́ prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa o dostarczenie Produktu zawierana jest w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o dostarczenie Produktu z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  – konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  – konieczność dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  – zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  – zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  – konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  – zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
  – zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
   przeciwdziałanie nadużyciom;
  – zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.

4. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
5. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej.
6. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji
finansowych Sprzedawcy.
7. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod
domeną www.ebta2023.eu w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie jego treści.

Przewiń na górę