warsztaty

Wykaz warsztatów:

Wykłady – piątek

lyn worsley

Lyn Worsley

Pogłębione badanie nad psychologicznym aspektem rezyliencji wskazuje na podejście ekologiczne, podkreślające połączenie i interakcję z zasobami wokół. Donut Rezyliencji jest skoncentrowanym na rozwiązaniu modelem pokazującym różnorodne ścieżki budowania rezyliencji od dzieciństwa do dorosłości. Bazuje na badaniach dotyczących mocnych strony łączących ludzi którzy przetrwali ekstremalne przeciwności losu. Ten model badawczy jest używany jako pragmatyczne i praktyczne narzędzie prowadzenia rozmowy, używane w szkołach, rodzinach, organizacjach i terapii indywidulanej. Jako narzędzie skoncentrowane na rozwiązaniu, nie wskazuje na to co działa, ale kto i kiedy działa. Ta prezentacja przedstawi zarys modelu i pokarze jak rezyliencja odnosi się do interakcji pomiędzy wieloma czynnikami oraz jak ma się to do podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu. Rozważane będzie użycie modelu w czasie kryzysu i trwającej traumy, a uczestnicy są zaproszeni do zastosowania tego podejścia badawczego w praktyce, używając przykładów i studiów przypadków. Protokoły ścieżek służących podtrzymaniu życia, powrotowi do zdrowia i wzrostowi w obliczu traumatyzujących doświadczeń życiowych są zróżnicowane, jednak użycie tego modelu wskazuje na systematyczny proces łączenia się z innymi w konstruktywny sposób.

Wykład W1 
piątek, 9.40-10.00

Lyn Worsley jest psycholożką kliniczną i dyrektorką The Resilience Center w Sydney w Australii. Od ponad 15 lat wykłada, publikuje i prowadzi badania w obszarze Rezyliencji, prezentując model Donut Rezyliencji na międzynarodowych konferencjach i forach edukacyjnych, konsultując się z zespołami badawczymi oraz prowadząc programy w placówkach edukacyjnych w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Cytuje z International Resilience Project

„Mniej niż połowa dorosłych opiekujących się dziećmi i młodzieżą faktycznie promuje ich reszylienję. Wielu stara się jak najlepiej pomóc im w rozwijaniu rezyliencji, ale tylko niektórzy wprowadzają zmianę”. (Grotberg 1994)

Zainspirowana tym cytatem, badania Lyn skupiły się na kontekście dobrostanu, angażując dorosłych do inwestowania w budowanie rezyliencji i dobrego samopoczucia w ich społecznościach. W 2018 r. klaster brytyjskich szkół przeszkolonych w tym modelu odnotował 50% spadek skierowań do poradni zdrowia psychicznego. Co ważniejsze, szkoły zaangażowane w programy odnotowały większy udział rodziców i członków społeczności w szkole oraz wzrost kompetencji społecznych, emocjonalnych i osobistych swoich uczniów.

Lyn zauważa: „Jeśli ograniczanie chorób psychicznych jest głównym celem naszych programów, nie będziemy budować umiejętności na całe życie, jednak zwiększając rezyliencję, łączymy silne relacje, w których uczymy się i ćwiczymy umiejętności przydatne w życiu”.

Stosowanie programów rezyliencji opartych na dowodach w szkołach stanowi podstawę dobrej pozytywnej edukacji, w której dzieci i społeczności są zachęcane do łączenia się i wspierania w chwilach stresu. To jest to samo, co programy realizowane w czasach kryzysu, z pracownikami pierwszej linii i pracownikami pomocniczymi. Koncentracja na łączeniu się z najsilniejszymi i najbardziej pomocnymi relacjami oraz wzmacnianiu poczucia celu i znaczenia w czasie kryzysu.

Adrian Drdzeń, Aleksander Mańka

Adrian Drdzeń,
dr Aleksander Mańka

Koncepcja metodyczna Krainy Świetlików jest autorską metodą psychoprofilaktyki rozwoju dziecka i rodziny którą Stowarzyszenie Moc Wsparcia od 15 lat realizuje w środowisku lokalnym. Podstawowym żródłem  inspiracji autorów, były przesłanki wywodzące się z kluczowych założeń terapii eriksonowskiej, systemowego rozumienia rodziny oraz teorii przywiązania. Integrując główne intencje tych koncepcji w jednolitą strategię oddziaływań psychoprofilaktycznych autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na modelowaniu i wzmacnianiu czynników i zasobów ochronnych dla rozwoju psychospołecznego dziecka w rodzinie i jego najbliższym środowisku. Po wielu latach doświadczeń i stałej ewaluacji, osiągnięto skuteczną metodę, która sprawdza się zarówno jako autonomiczne działanie realizowane w środowisku lokalnym, jak i jako element zintegrowanyze standardowymi procesami edukacyjno – wychowawczymi szkół i przedszkoli. Intencją metody Krainy Świetlików jest wygenerowanie w twórczej wyobraźni dziecka alternatywnej przestrzeni, która pozwoli mu bezpiecznie poznawać doświadczać  własnych
zasobów ochronnych. Posługując się metaforycznymi interpretacjami otaczającej rzeczywistości, zjawisk i postaci pozwalamy dziecku samodzielnie poruszać się w środowisku fantazji i poznawać moc własnych umiejętności ochronnych. Wykorzystując metaforyczne przypowieści, bajki i symulacje utrzymujemy kontakt z twórczą wyobraźnią dziecka. Podtrzymywany z nim dialog transowy pozwala na  wywołanie pozytywnego doświadczenia, w którym dziecko może nie tylko zrozumieć znaczenia i wartości swoich naturalnych zasobów, ale również może eksperymentować z nimi w alternatywnej przestrzeni swojej wyobraźni.

Wykład W2
piątek, 10.20-10.40

Adrian Drdzeń, psycholog, pedagog, trener treningu interpersonalnego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy i pracy socjalnej. Praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, Ambasador metody Kids’ Skills w Polsce. Terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom. Trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci. Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. 

dr Aleksander Mańka, terapeuta, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, trener, adiunkt akademicki. Jest autorem koncepcji profilaktyki systemowej oraz metodyki superwizji rodzinnej, które stanowią jego główną strategię działań.

Anastazja Pawlikowska

Anastasiya Padlikowska

Podczas swojego wystąpienia będę chciała podzielić się z uczestniczkami i uczestnikami konferencji najważniejszymi wnioskami z mojego doświadczenia pracy z osobami zmuszonymi do migracji. Powiem o działalności fundacji Polskie Forum Migracyjne na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa. O tym jak bardzo różnorodną są grupą, nie mieszczącą się w jednym worku pt. uchodźcy? W jaki sposób psychologiczne i społeczne skutki uchodźstwa łączą się z potrzebami i celami naszych klientów i klientek? Jak szczególna wrażliwość, zwłaszcza kobiet i dzieci- uchodźców, współwystępuje z ich ogromnymi zasobami i potencjałem? I w jaki sposób spierać te zasoby, mimo trwającego kryzysu, braku stabilności i przewidywalności? Zatrzymam się także na temacie tego jak praktyka terapeutyczna, podążanie za klientem, używania jego języka i świadome stosowanie postawy niewiedzy sprzyja rozwijaniu kompetencji międzykulturowych

Wykład W3
piątek, 10.20-10.40

Psycholożka międzykulturowa z własnym doświadczeniem migracji (jestem Białorusinką, mieszkam w Polsce od 2004 roku).

Tematyką uchodźczą interesuję się od dawna: podczas studiów w ramach praktyk uczestniczyłam w monitoringu ośrodków dla uchodźców w Polsce, w 2010 roku obroniłam pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim pod tytułem „„Czynnik ludzki”: kulturowe i psychologiczne uwarunkowania barier pomiędzy personelem a mieszkańcami ośrodków dla uchodźców w Polsce”.

W latach 2013-2014 byłam zaangażowana w projekty na rzecz migrantów i migrantek w Polsce prowadzone przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej. Koordynowałam Migranckie Centrum Wsparcia oraz prowadziłam konsultacje indywidualne, warsztaty z zakresu adaptacji kulturowej i spotkania integracyjne. Później w latach 2017-2018 pracowałam ze studentami zagranicznymi w Collegium Civitas. W 2022 roku ukończyłam I i II stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, obecnie jestem stypendystką Trauma Research Foundation. Pracuję w fundacji Polskie Forum Migracyjne od marca 2022 roku, na początku przez kilka miesięcy pracowałam jako interwentka kryzysowa w punktach recepcyjnych dla osób przyjeżdżających z Ukrainy z powodu wojny. Obecnie prowadzę konsultacje psychologiczne w gabinecie dla osób dorosłych w języku rosyjskim, angielskim oraz polskim.

EBTA

dr Andreea Żak,
Janusz Nowacki,
dr Monika Modrzejewska-Świgulska

 

Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie wstępnych wniosków z badań o charakterze jakościowym. Zamysłem badawczym był opis i rozpoznanie języka skoncentrowanego na rozwiązaniu pojawiającego się w wypowiedziach klienta (mężczyzna, 30 lat) uczeszczącego w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (SR). Pytania, które ukierunkowały pracę badawczą były następujące: (1) Kiedy klient używa języka SR podczas procesu terapeutycznego w sposób spontaniczny a sposób „inspirowany”? oraz (2) Co dzieje się w procesie terapeutycznym przed użyciem przez klienta języka SR? Przeanalizowano nagrania wideo z trzech kolejnych sesji. Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Etycznej ds. Badań Naukowych PTPSR. Analiza tematyczna transkryptów wskazała cztery kategorie SR w języku klienta: Zmiana, Kontekst, Cel i Zasoby. Badanie procesu terapeutycznego za pomocą elementów mikroanalizy wykazało, że klient odwoływał się do wszystkich tych kategorii zarówno w sposób spontaniczny, jak i „zainspirowany”. Terapeuta pełnił rolę inicjatora lub facylitatora. Na podstawie tych wyników zaproponowano trzy role dla terapeuty z odpowiadającymi im rolami klienta. Podczas wystąpienia przedyskutowane zostaną również implikacje z badań dla praktyki terapeutycznej.

Wykład W4
piątek, 10.40-11.00

Andreea Żak: Doktor nauk społecznych, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka specjalizowaną w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (SFBT), członek Zespołu Badawczego oraz Zespołu Współpracy Międzynarodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) od 2020r. do 2023r. oraz przewodnicząca Zespołu Badawczego PTPSR i Zespołu Redakcyjnego PTPSR. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapię par we własnym gabinecie „Inaczej” w Wadowicach w języku polskim, angielski, rumunskim. Autor lub współautor artykułów naukowych opublikowanych w narodowych oraz międzynarodowych czasopismach.
Janusz Nowacki – psycholog, praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Terapeuta Krótkoterminowy SFBT, słuchacz Studium Profesjonalnej Psychoterapii- całościowego szkolenia psychoterapeutycznego. Absolwent studiów podyplomowych z psychologii klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR), European Brief Therapy Association (EBTA), współzałożyciel Koła Pomorskiego PTPSR. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami oraz parami we własnym gabinecie w Gdańsku (www.nowacki-terapia.pl)
Monika Modrzejewska-Świgulska, dr – pedagożka, adiunktka na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, coach, psychoterapeutka w procesie certyfikacji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. na twórczości profesjonalnej kobiet, m.in. prowadzi badania jakościowe wśród reżyserek polskich oraz artystek wizualnych. Współpracuje z instytucjami kultury. Jest autorką książki: „Twórczość codzienna w narracjach pedagogów” oraz współautorka książki: „W stronę samorealizacji. Re-decyzje życiowe kobiet”. Prywatnie wędruje, praktykuje jogę, jeździ rowerem, w wolnych chwilach maluje kieszonkowe akwarele i tańczy.

Sesja A – piątek, 11.30-13.00

anna marie wulff

Anne-Marie Wulf

To warsztat dla Ciebie, jeśli chcesz zbadać korzyści płynące z superwizji skoncentrowanej na rozwiązaniach w kontekście zespołu oraz tego, w jaki sposób może ona przyczynić się do budowania rezyliencji. W połączeniu ćwiczeń z możliwością „zrób to sam” i dzielenia się moimi doświadczeniami z superwizji zespołowej z ukraińskimi terapeutami, odnajdziemy ii wzmocnimy elementy superwizji skoncentrowanej na rozwiązaniach, które tworzą rezyliencję.

Sesja A1
piątek, 11.30-13.00

Anne-Marie Wulf jest praktykiem TSR, trenerem i superwizorem, która zetknęła się z TSR pod koniec lat 90-tych jako pracownik socjalny. Jest terapeutką rodzinną, ma tytuł magistra w zakresie rozwoju edukacji, mieszka i pracuje w Kopenhadze w Danii. Jest założycielką Danish Solution Focused Institute, oferującego 3-letni program szkoleniowy. Ponadto jest członkiem zarządu EBTA i IASTI oraz przyszłą autorką.

sadecka sabita

Sabina Sadecka

Łączność z ciałem to kontakt z naszymi emocjami, naszą energią, naszymi wspomnieniami, naszymi pragnieniami i wartościami. Ciało to najlepszy przewodnik po naszym życiu, który naświetla nam – czasami wyraziście i bezkompromisowo, a czasami bardziej subtelnie – w jakim kierunku powinniśmy w życiu podążać, a w jakim zupełnie nie.

Podczas warsztatu „Rezyliencja ucieleśniona” poznamy sposoby odnajdywania naszych zasobów i budowania naszej odporności psychicznej poprzez interwencje terapeutyczne skupione na ciele. Zobaczymy i przećwiczymy, jak świadomość naszego ciała, interocepcja, percepcja, ruch i oddech mogą pomóc nam i naszym klientom gruntować się, centrować, uelastyczniać i egzystencjalnie rozkwitać.

Skorzystamy w naszej warsztatowej pracy z podejść opartych o neurobiologię interpersonalną, czyli nurtów integrujących współczesną wiedzę o układzie nerwowym z bardziej tradycyjnymi podejściami do pracy terapeutycznej i doradczej. Poznamy podstawy stabilizowania (budowania poczucia bezpieczeństwa) i uelastyczniania się w sytuacjach psychologicznie trudnych poprzez nasze ciało i dialog (nie monolog) z nim.

Sesja A2
piątek, 11.30-13.00

Nauczycielka terapii traumy, psychoterapeutka. Tworzy podcast “Ładnie o traumie”, pisze o traumie dla psychologicznych czasopism, jej webinary dla profesjonalistów i nie tylko znajdziecie na platformie bloomin.tv. Uczy studentów SWPS w Poznaniu. Pracuje w poznańskiej poradni zdrowia psychicznego dla osób z doświadczeniem traumy (również w Poznaniu). Współzałożycielka portalu wiedzy psychologicznej opsychologii.pl i bloga sabinasadecka.pl

elizabeth r taylor

Elizabeth R. Taylor

Prowadząca przedstawi przegląd tego, w jaki sposób podejście skoncentrowane na rozwiązaniach może być pomocne podczas korzystania z metody Sandtray z dziećmi i dorosłymi, aby pomóc im radzić sobie z wyzwaniami i stać się bardziej odpornymi. Podczas warsztatów będą omówione również różne rodzaje Sandtray i miniatur, które byłyby przydatne w pracy z osobami różnego wieku i narodowośći, oraz możliwe sposoby zbierania informacji o tym, co klienci mówią w trakcie pracy w metodzie Sandtray. Publiczność będzie zachęcana poprzez dyskusję i udział w symulacji Sandtray przy użyciu obrazków do miniatur.

Cele kształcenia:

  1. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat korzystania z metody Sandtray przez pryzmat TSR.
  2. Uczestnicy rozpoznają możliwości tworzenia celów i odkrywania mocnych stron za pomocą metody Sandtray.
  3. Uczestnicy będą ćwiczyć Sandtray na własnych przykładach i przykładach innych osób, stosując podejście dyrektywne i niedyrektywne.
  4. Uczestnicy poznają różne sposoby pracy z Sandtray oraz materiały, które można wykorzystać zamiast piasku.

Sesja A3, piątek, 11.30-13.00
Sesja D7, sobota, 11.30-13.00

Elizabeth Taylor, Ph.D., jest profesorem w College of Education na Texas Christian University, gdzie jest koordynatorem praktyk i staży w programie doradztwa. Pisze, prowadzi badania i prezentuje na lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących różnych obszarów podejścia opartego na zasobach , w tym terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii zabawową skoncentrowaną na rozwiązaniach, rezyliencji i grupowej pracy skoncentrowanej na rozwiązaniach. W 2019 roku opublikowała książkę Solution-Focused Therapy with Children and Adolescents: Creative and Play-Based Approaches. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym / superwizorem, licencjonowanym terapeutą małżeńskim i rodzinnym, certyfikowanym mediatorem rodzinnym, certyfikowanym doradcą szkolnym i zarejestrowanym Terapeutą-Superwizorem metody Play.

Ewa Majchrowska, Anna Cierpka

Ewa Majchrowska,
Anna Cierpka

 

Celem warsztatu jest ukazanie znaczenia rezyliencji w systemie rodzinnym. Systemowe teorie rodziny dostarczyły podstaw teoretycznych do zajmowania się rodziną jako całością. Takie rozumienie rodziny umożliwiło mówienie o rezyliencji relacyjnej, która buduje komfort funkcjonowania rodziny. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość:· zrozumieć, dlaczego warto budować rezyliencję w systemie rodzinnym·zapoznać się ze sposobami rozwijania i wzmacniania rezyliencji w rodzinie·       rozpoznać ślady rezyliencji na drogach swojej własnej rodziny·       ciekawie podyskutować 🙂

Sesja A4
piątek, 11.30-13.00

Anna Cierpka; Jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej interesuje się rodziną, jako środowiskiem rozwoju i wychowania oraz tematyką narracji. Autorka wielu artykułów poświęconych psychologii narracyjnej, współredaktor książek „Narracja: koncepcje i badania psychologiczne” oraz „Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza”. Autorka książki „Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych” oraz współautorka książki „Rodzinne uwarunkowania kreatywności”. Bada narracje rodzinne i ich znaczenie dla kształtowania się tożsamości jednostki oraz to, jak ludzie narracyjnie konstruują siebie.W praktyce zajmuje się pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysów życiowych, problemów dotyczących relacji w parze i w rodzinie, problemów wychowawczych, a także wspieraniem rozwoju osobowości. Wykorzystuje w pracy założenia psychologii pozytywnej, terapii systemowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Wierzy głęboko, że poprzez nasze narracje bierzemy udział w tworzeniu świata. 

Ewa Majchrowska; psycholog kliniczny, terapeuta, trener, superwizor TSR [Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach], coach Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ambasador metody „Kids’Skills – Dam Radę!” w Polsce oraz członek Rady Merytorycznej PSTTSR [Polskie Stowarzyszenie Terapeutów – TSR].Posiada certyfikat Krakowskiego Ośrodka Terapii Krótkoterminowej. Certyfikowany terapeuta BSFT [Brief Solution Focused Therapy]. Ma dwudziestoletnie doświadczenie jako terapeuta rodzinny, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Jest szkoleniowcem PSR w terapii i edukacji oraz prowadzi prywatną praktykę. Jest założycielem Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – LETSR, w którym z powodzeniem szkoli osoby różnych profesji.

leos zatloukal

Leoš Zatloukal

 

Podczas warsztatu skupimy się na wybranych metodach SFBT wzmacniających odporność – podtrzymywanie, radzenie sobie, uczenie się i obserwacja (lub „uważność”). Uwaga zostanie zwrócona na to, kiedy każda z metod jest odpowiednia, jak używać jej w rozmowach skoncentrowanych na rozwiązaniach i jak metody mogą wzajemnie się uzupełniać. Warsztaty będą obejmowały ćwiczenia praktyczne dla uczestników.

Sesja A5
piątek, 11.30-13.00

Dr Leoš Zatloukal pracuje jako terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniach, coach, superwizor i trener w instytucie Dalet (www.dalet.cz) oraz jako badacz i wykładowca na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Napisał kilka książek dla czołowego czeskiego profesjonalnego wydawcy w dziedzinie: Portál, w tym książkę o pracy z dziećmi i młodzieżą, książkę o stosowaniu technik medytacyjnych w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz książkę o coachingu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Napisał także dwa rozdziały w książce Routledge „Praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach na świecie” (ang. „Solution-Focused Practice Around the World”) oraz kilka artykułów na temat terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach dla międzynarodowych czasopism profesjonalnych (Contemporary family therapy, Journal of konstruktywistyczna psychologia, Australiand and New Zealand Journal of family therapy) . W swojej praktyce interesuje się łączeniem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach z metodami doświadczalnymi (medytacja, hipnoterapia ericksonowska itp.), jego zainteresowania badawcze skupiają się na dyskursywnych i konwersacyjnych analizach sesji terapeutycznych skoncentrowanych na rozwiązaniach.

Majewscy

Agnieszka
Turska-Majewska,
Tomasz Majewski

 

Praca w oparciu o zasoby, jest jednym z podstawowych założeń terapii Tsr. To właśnie m.in. dzięki ich wydobywaniu i wzmacnianiu, pomagamy naszym klientom rozwijać ich odporność psychiczna. Zdarza się jednak, że to co diagnozujemy jako potencjał klienta, ma swoja „ciemna” stronę i w praktyce przyczynia się w jego życiu do budowania problemów (zamiast rozwiązań).  Na warsztacie porozmawiamy i poćwiczymy sytuacje kiedy komplementowanie klienta staje się pułapką. Dowiemy się też jak „kontekst” zmienia perspektywę patrzenia na to co jest „tak naprawdę” zasobem. A to wszystko w oparciu o przykłady klientów „zaradnych”, „odpowiedzialnych”, „silnych”, „odpornych”, czy „wytrzymałych”. …a na deser… zobaczymy jak „deficyty” naszych klientów ujawniają ich siłę, supermoce….i odporność psychiczną. 

Sesja A6
piątek, 11.30-13.00

Agnieszka Turska-Majewska – psycholog, certyfikowana terapeutka i trenerka TSR (PSTTSR), pracuje również w oparciu o model Nonviolent Communication (NVC). Certyfikowana trenerka I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), mediatorka. Pracuje w obszarze: kryzysów życiowych, depresji, przemocy, lęku, wsparcia w komunikacji interpersonalnej oraz mediacji konfliktów osobistych i zawodowych. Założycielka ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego INTEGRI TSR. 

Tomasz Majewski – psycholog, certyfikowany terapeuta i trener TSR (PSTTSR). Zajmuje się terapią  i pomocą psychologiczną osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych (depresja, lęki, uzależnienie, problemy rodzinne, przemoc interpersonalna, wydarzenia traumatyczne, problemy zawodowe). Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA). Od 15 lat pracuje również dla biznesu, gdzie zajmuje się budowaniem kultury organizacji w oparciu o model NVC oraz Solutions Focused Approach (SFA). Współprowadzi ośrodek szkoleniowo-terapeutyczny INTEGRI TSR. 

 

Barbara Pelkmann - Nadine Lyamouri-Bajja

Barbara Pelkmann,
Nadine Lyamouri-Bajja

 

Na tym warsztacie doświadczysz podejścia konstelacji strukturalnych skoncentrowanych na rozwiązaniach, zarówno poprzez wprowadzenie teoretyczne, jak i ćwiczenie grupowe. Dowiesz się, jak używamy pytania o cud z SySt® w pracy indywidualnej i grupowej. Da ci to konkretne pomysły, jak wspierać klientów we wzmacnianiu zasobów i rezyliencji.

Sesja A7 piątek, 11.30-13.00
Sesja C3 piątek, 16.00-17.30

Nadine i Barbara obie są psycholożkami, psychoterapuetkami, terapeutkami rodzinnymi, trenerkami, superwizorkami, coachkami i oczywiście praktyczkami PSR. Od 10 lat razem prowadzą IICoS, międzykulturowy instytut kompetencji systemowych we wschodniej Francji. Pracują z dorosłymi, parami, nastolatkami, i dziećmi, ucząc i ćwicząc z nimi to, co lubią najbardziej: podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, systemowego podejścia oraz psychotraumatologii, które to podejścia stosują w wielu różnorodnych kontekstach międzykulturowych i językowych. Przez większość czasu używają świetnych mieszanek powyższych podejść. Ich pierwsza książka na temat skoncentrowanego na rozwiązaniu podjęcia systemowego wkrótce zostanie wydana we Francji.

Sesja B – piątek, 14.00-15.30

lyn worsley

Lyn Worsley

Te praktyczne warsztaty pokażą, w jaki sposób korzystanie z modelu Donut Rezyliencji może być przydatne w zbieraniu informacjii, angażowaniu zasobów w terapię oraz pomocy w powrocie do zdrowia i poprawy zarówno dla osób w kryzysie, jak i ich opiekunów.
Korzystając ze studium przypadku i odgrywania ról, uczestnicy będą eksperymentować z wykorzystaniem modelu, aby określić swoje podejście.
Życzymy uczestnikom tego warsztatu wszystkiego najlepszego.

· Zrozumienie praktycznego modelu i jego dotychczasowego zastosowania.
· Badanie wykorzystania modelu w ich własnych okolicznościach.
· Pozwolenie na kreatywność w korzystaniu z modelu w ramach codziennego życia.
· Zastosować model do tych, którzy doświadczają trudności.

Sesja B1
piątek, 14.00-15.30

Lyn Worsley jest psycholożką kliniczną i dyrektorką The Resilience Center w Sydney w Australii. Od ponad 15 lat wykłada, publikuje i prowadzi badania w obszarze Rezyliencji, prezentując model Donut Rezyliencji na międzynarodowych konferencjach i forach edukacyjnych, konsultując się z zespołami badawczymi oraz prowadząc programy w placówkach edukacyjnych w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Cytuje z International Resilience Project

„Mniej niż połowa dorosłych opiekujących się dziećmi i młodzieżą faktycznie promuje ich reszylienję. Wielu stara się jak najlepiej pomóc im w rozwijaniu rezyliencji, ale tylko niektórzy wprowadzają zmianę”. (Grotberg 1994)

Zainspirowana tym cytatem, badania Lyn skupiły się na kontekście dobrostanu, angażując dorosłych do inwestowania w budowanie rezyliencji i dobrego samopoczucia w ich społecznościach. W 2018 r. klaster brytyjskich szkół przeszkolonych w tym modelu odnotował 50% spadek skierowań do poradni zdrowia psychicznego. Co ważniejsze, szkoły zaangażowane w programy odnotowały większy udział rodziców i członków społeczności w szkole oraz wzrost kompetencji społecznych, emocjonalnych i osobistych swoich uczniów.

Lyn zauważa: „Jeśli ograniczanie chorób psychicznych jest głównym celem naszych programów, nie będziemy budować umiejętności na całe życie, jednak zwiększając rezyliencję, łączymy silne relacje, w których uczymy się i ćwiczymy umiejętności przydatne w życiu”.

Stosowanie programów rezyliencji opartych na dowodach w szkołach stanowi podstawę dobrej pozytywnej edukacji, w której dzieci i społeczności są zachęcane do łączenia się i wspierania w chwilach stresu. To jest to samo, co programy realizowane w czasach kryzysu, z pracownikami pierwszej linii i pracownikami pomocniczymi. Koncentracja na łączeniu się z najsilniejszymi i najbardziej pomocnymi relacjami oraz wzmacnianiu poczucia celu i znaczenia w czasie kryzysu.

Projekt bez nazwy (1)

Marta Piegat-Kaczmarczyk

Podczas warsztatu podzielę się najważniejszymi wnioskami z ponad 20 letniej pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem uchodźstwa. Przyjrzymy się razem użyteczności podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z tą grupą. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli także okazję, przetestować moje autorskie narzędzie wspierające młodzież w odkrywaniu zasobów i formułowaniu celów rozwojowych. A także sprawdzić w jaki sposób można modyfikować je i korzystać z niego w różnych, specyficznych kontekstach np.  pracy po traumatycznych doświadczeniach, pracy z trwającym kryzysie, czy okresie zdrowienia. 

Sesja B2, piątek, 14.00-15.30 / EN
Sesja E7, sobota, 14.00-15.30 / PL

Jestem psycholożką międzykulturową, certyfikowaną terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ambasadorką metody Kids Skills, obecnie stypendystką Trauma Research Foundation. Pracuję z dziećmi i rodzinami z doświadczeniem uchodźstwa, od wyjazdu na misję do Kosowa w 2000 roku. Od 15 lat w fundacji Polskie Forum Migracyjne. Prowadzę terapię dla dzieci i młodzieży po doświadczeniach uchodźstwa, traumy, przemocy, czy dyskryminacji, wspieram migrantki i uchodźczynie w kryzysach okołoporodowych, prowadzę grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców. Wspieram pracę zespołu psychologów zajmujących się diagnostyką dzieci przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Z przyjemnością dzielę się swoją wiedzą i doświadczaniem podczas szkoleń, webinarów, prowadzę także zajęcia na studiach podyplomowych na UW. Jestem współautorką licznych publikacji z zakresu psychologii i edukacji międzykulturowej m.in. Inny w Polskiej Szkole, Szkoła Integracji Międzykulturowej, Cały Świat w Naszej Klasie, Wielokulturowość w opiece okołoporodowej, oraz Standardy diagnozy dzieci – uchodźców. Pracuję po polsku, angielsku i rosyjsku, oraz z tłumaczeniem na dari, arabski, sorani i inne.

 

Tomasz Świtek i

Geert Lefevere, Tomasz Świtek

W czasie warsztatu skupimy się na odporności doradców, próbując rozważyć niektóre aspekty naszej działalności.
Czego doświadczamy podczas współpracy z klientami,, jako sporego wyzwanie dla naszego dobrego samopoczucia jako doradców?
Jak znaleźć właściwą ścieżkę w obliczu różnorodności stylów współpracy z klientami?
Jak doświadczamy elastyczności w naszej praktyce – w oparciu o protokoły i struktury, a może w oparciu o niewiedzenie bazujące na niepewności?
Jak wchodzimy w interakcje z klientami i jak wykorzystujemy nasze podejście do budowania i wzmacniania odporności w obliczu wyzwań naszej pracy?

Zapraszamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i nie tylko, aby ten warsztat był w jakiś sposób cennym doświadczeniem dla naszej zawodowej przyszłości.

Geert & Tomasz

Sesja B3
piątek, 14.00-15.30

Geert Lefevere (1963) jest psychologiem i psychoterapeutą TSR, trenerem i superwizorem z ponad 30-letnim doświadczeniem w służbie zdrowia psychicznego. Główny obszar jego zainteresowań to sytuacje przewlekłe, zaburzenia nastroju i niewyjaśnione dolegliwości fizyczne. Od ponad 30 lat jest pracownikiem Instytutu Korzybskiego, ośrodka szkoleniowego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, założonego przez Luca Isebaerta. Współtworzył koncepcję Modelu Bruges, skupiając się na Teorii Nawyków, tworzeniu możliwości wyboru i klinicznych implikacjach relacji terapeutycznej. Angażuje się w działalność międzynarodowej społeczności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pełniąc rolę skarbnika EBTA oraz sekretarza IASTI. www.korzybski.be 

Tomasz Switek (…) – terapeuta TSR, trener, superwizor. Mieszka i pracuje w Polsce. Od 22 lat wykorzystuje metody TSR w obszarze edukacji, biznesu, pracy socjalnej i nie tylko….Tomasz jest twórcą modelu opartego na rozwiązaniach znanego jako otwarty model sytuacyjny. Prywatnie mąż, ojciec 5 dzieci, pasjonat sportu – uwielbia jazdę na rowerze, squash, koszykówkę. Ceni jakość spędzanego czasu w codziennym życiu. Członek zarządu EBTA I IASTI, Więcej informacji o Tomaszu można znaleźć na stronach www.centrumpsr.eu. „Obserwuj, myśl, współtwórz znaczenia”…*(t.s

artur

Artur Lewiński,
Jacek Szczepkowski, Katarzyna
Szafrańska-Lejman,
Joanna Roch

Autorska gra „Kraina Mocy” zaprojektowana z myślą o nastolatkach (choć nie tylko dla nich!) w oparciu o założenia podejść postmodernistycznych – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii narracyjnej. Warsztat stanowił będzie okazję do refleksji nad osobistym zestawem zasobów pomocnych w mierzeniu się z trudnymi sytuacjami z teraźniejszości lub przeszłości. Podczas tej wędrówki, w ramach wewnętrznych poszukiwań i rozmów ze współpodróżującymi, uczestnicy warsztatu będą mogli doświadczyć w jaki sposób można spożytkować własne zasoby zgodnie z niepoddającą się władaniu problemu wizją preferowanej przyszłości.

Sesja B4
piątek, 14.00-15.30

Artur Lewiński – terapeuta, trener, superwizor PSR (PSTTSR). Kierownik Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Współtwórca i współzałożyciel Centrum Rozwiązań. Obecnie, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Katarzyna Szafrańska-Lejman – psycholożka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, terapeutka TSR (PSTTSR), członkini zespołu Centrum Rozwiązań. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się terapią osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych. Obecnie w Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu, prowadzę terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną. Jestem trenerką w ośrodku szkoleniowym Centrum Rozwiązań. Angażuję się w różne projekty propagujące Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.”
dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW – terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR, kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKW w Bydgoszczy, założyciel Centrum Rozwiązań, autor licznych opracowań dotyczących Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i jego aplikacji do różnych obszarów praktyki.
Joanna Roch Pedagożka specjalna, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, terapeutka TSR (PSTTSR), członkini zespołu Centrum Rozwiązań. W trakcie szkolenia z psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży oraz szkolenia podyplomowego z zakresu suicydologii. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dorosłymi w formie terapii indywidualnej, grupowej, spotkań rodzinnych oraz grup o charakterze psychoedukacyjnym. Współpracuje z Centrum Psychiatrii i Psychoterapii COLLIGO, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem WSB Merito w Toruniu. Prowadzi Pracownię Rozwoju Osobistego „Ku Sobie”. 

haesun moon -

Haesun Moon

Będzie to sesja wysoce interaktywna i refleksyjna. Będziesz pracować z własnymi doświadczeniami, gromadząc historie, które składają się na Twój kapitał tożsamości. Korzystając z prostych wskazówek i ćwiczeń, odkryjesz,
stworzysz i podzielisz się swoimi ulubionymi historiami w ramach tworzenia tego, co było, co jest i co może być. Będziesz mógł skorzystać z prostych i kreatywnych narzędzi, które możesz zastosować podczas kolejnej rozmowy z klientem.

Sesja B5
piątek, 14.00-15.30

Dr Haesun Moon jest naukowczynią zajmującą się komunikacją, pedagożką i autorką książki Coaching od A do Z: niezwykłe użycie zwykłych słów (Coaching A to Z: The Extraordinary Use of Ordinary Words). Jej badania doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto doprowadziły do ​​opracowania prostego modelu coachingu, Dialogic Orientation Quadrant (lub DOQ), stosowanego w głównych społecznościach coachingowych, w tym w Instytucie Coachingu (w McLean Hospital, Harvard Medical School), gdzie pracuje obecnie pełniąc funkcję wykładowczyni. Wykłada także na Uniwersytecie w Toronto i pełni funkcję dyrektora w Kanadyjskim Centrum Coachingu Krótkoterminowego. Jej prace można zobaczyć w Internecie na stronach www.briefcoaching.ca i www.coachingatoz.com.

Olimpia Piłat-Pawlak

Olimpia Piłat-Pawlak

„Wrażliwość na cierpienie swoje i/lub innych istot z jednoczesnym głębokim zaangażowaniem  w celu zmniejszenia i zapobiegania temu cierpieniu”. Również taki sposób rozumienia współczucia przyjmuje brytyjski psycholog Paul Gilbert – twórca podejścia skoncentrowanego na współczuciu. Odnosi się ono do trzech przepływów: współczucia kierowanego do samego/samej siebie, współczucia do innych i przyjmowania współczucia od innych. W relacji ze sobą i z innymi budujemy własną reakcję fizjologiczną, emocjonalną, poznawczą i behawioralną –  ważne by znaleźć na to łagodne, życzliwe i rozumiejące sposoby.
Jak czynić to w praktyce? O tym jest ten warsztat

Sesja B6
piątek, 14.00-15.30

Psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka w certyfikacji, trenerka, wykładowczyni i superwizorka pracy socjalnej. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną, łącząc podejście ericksonowskie z TSR i podejściem skoncentrowanym na współczuciu. Specjalizuje się w terapii traumy i kryzysów chronicznych związanych z doświadczaniem przemocy domowej. Prowadzi również treningi współczucia, treningi interpersonalne i programy rozwojowe. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej.
W ramach pracy w  Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu zajmuje się rozwojem kompetencji osób zawodowo zajmujących się wsparciem innych.
Miłośniczka kotów, muzyki i literatury czytanej w wygodnym fotelu.

Wolfgang Zeyringer

Wolfgang Zeyringer

 

Podczas tego warsztatu podzielimy się metodami i podejściami, które są przydatne do wzmacniania odporności w sposób skoncentrowany na rozwiązaniach. Przedstawię kilka narzędzi, które można wykorzystać zarówno w pracy z młodymi ludźmi, jak i dla siebie jako profesjonalisty, np. „oś czasu wydarzenia na żywo”, „zespół zasobów” lub „rozwiązanie we wszystkich zmysłach” (dzięki Therese Steiner). Opierają się one na siedmiu czynnikach wpływu koncepcji odporności, na przykład optymizmie, poczuciu własnej skuteczności lub koncentracji na rozwiązaniach.
Zastanawiam się, jakie masz dobre doświadczenia i udane historie dotyczące wzmacniania odporności młodych ludzi. Połączmy nasze mózgi i ciała, abyśmy mogli dzielić się naszą wiedzą.

Sesja B7, piątek, 14:00-15:30
Sesja F3, sobota, 16.00-17.30

Jestem trenerem TSR, coachem i superwizorem pracującym w obszarze pracy z młodzieżą, profilaktyki narkotykowej i zdrowia publicznego. Rozpoczęłem moją przygodę z TSR 20 lat temu i cieszę się, że wciąż odkrywam nowe aspekty podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, które sprawdzają się w praktyce. Jako członek Austriackiego Koła Rozwiązań (ASC) mieszkam w południowej części Austrii (Graz).

Sesja C – piątek, 16.00-17.30

marie i myriam

Marie-Christine Cabié,
Myriam Le Fevere de Ten Hove

 

Kiedy zespół Instytutu Korzybskiego uczestniczył w mistrzowskim kursie hipnozy ericksonowskiej w latach 1996-97, ze słynnymi uczniami M. Ericksona: Zeigiem, Gillighanem, Rossim, Smithem, Dolanem, Johnsonem… nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo nawiązujemy do Ericksona w naszym podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach . Tam nauczyliśmy się narzędzi, które sprawiają, że SF jest tak skuteczne.
Jednym z tych narzędzi jest wizualizacja, potężny induktor hipnozy… już dobrze znany w świecie sportu, moc samospełniającej się przepowiedni.
Podobieństwa między hipnozą ericksonowską a SFT są liczne. Hipnoza ma tę zaletę, że ułatwia pracę z niedominującym mózgiem, nie jest konieczne uciekanie się do formalnego transu. Najczęściej wystarcza hipnoza konwersacyjna.
Podczas naszego warsztatu przedstawimy punkty wspólne między hipnozą a SFT, sposób, w jaki oba wzmacniają odporność ludzi, pozwalając im rzutować się w przyszłość, dokonywać wyborów, zwiększać pewność siebie i efektywność poprzez łączenie się z ich zasobami lub odkrywanie nowych.

Sesja C1
piątek, 16.00-17.30

Marie-Christine Cabié
Psychoterapeuta, psychiatra szpitalny, uznany trener, kierownik oddziału psychiatrii Paris 11, Les Hôpitaux de Saint Maurice, członek komitetu redakcyjnego Revue Thérapie Familiale, dyrektor kolekcji Relation w Erès (Tuluza), prezes Korzybski France, skarbnik FFP (Fédération Française de Psychiatrie), autor „Pour une thérapie brève” z Luc Isebaert Erès, „Adolescence crise familiale” z Carole Gammer Erès.

Myriam Le Fevere de Ten Hove
Trener w zakresie systemowej terapii rodzin i krótkiej terapii systemowej.
Prezes EBTA (Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej).
Dyrektor Relation Collection w Erès (Tuluza)
Członek rady redakcyjnej Revue Thérapie Familiale (Ed Médecine & Hygiène, Genewa).

iza

Izabella Warchoł

 

Warsztat wokół poszukiwania użyteczności na rzecz klientów – ekspertów od ODkrywania i Ukrywania tego, co w nich, a także tego co niezbędne w relacji ze światem. Będziemy skupiać się na użyteczności terapeuty TSR w procesie wyłaniania się tożsamości płciowej, z klientem na granicy kilku kryzysów ( tożsamości, egzystencjonalnych, relacyjnych). W pracy z klientem będziemy wykorzystywać metaforę „cienia”, zapraszając go w podróż po TSRowym świecie zasobów, potrzeb, nadziei, preferowanej przyszłości oraz wyjątków.

Sesja C2
piątek, 16.00-17.30

Certyfikowany terapeuta, trener i superwizor PSTTSR, pracuje w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jako trener i superwizor oraz w Studio TSR jako terapeuta, głównie z nastolatkami i ich rodzinami. Na ścieżkach TSRowych od ponad 20 lat, niezmiennie zadziwiając się prostotą w zawiłościach i zawiłościami w prostocie praktyki klinicznej.

Barbara Pelkmann - Nadine Lyamouri-Bajja

Barbara Pelkmann,
Nadine Lyamouri-Bajja

 

Na tym warsztacie doświadczysz podejścia konstelacji strukturalnych skoncentrowanych na rozwiązaniach, zarówno poprzez wprowadzenie teoretyczne, jak i ćwiczenie grupowe. Dowiesz się, jak używamy pytania o cud z SySt® w pracy indywidualnej i grupowej. Da ci to konkretne pomysły, jak wspierać klientów we wzmacnianiu zasobów i rezyliencji.

Sesja A7 piątek, 11.30-13.00
Sesja C3 piątek, 16.00-17.30

Nadine i Barbara obie są psycholożkami, psychoterapuetkami, terapeutkami rodzinnymi, trenerkami, superwizorkami, coachkami i oczywiście praktyczkami PSR. Od 10 lat razem prowadzą IICoS, międzykulturowy instytut kompetencji systemowych we wschodniej Francji. Pracują z dorosłymi, parami, nastolatkami, i dziećmi, ucząc i ćwicząc z nimi to, co lubią najbardziej: podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, systemowego podejścia oraz psychotraumatologii, które to podejścia stosują w wielu różnorodnych kontekstach międzykulturowych i językowych. Przez większość czasu używają świetnych mieszanek powyższych podejść. Ich pierwsza książka na temat skoncentrowanego na rozwiązaniu podjęcia systemowego wkrótce zostanie wydana we Francji.

Joanna Kapuścińska

Joanna Kapuścińska

 

Załóżmy, że rezyliencję możemy odnieść do dbania o siebie i swój „dobrostan”, rozwijania odporności, czy też wydolności psychofizycznej u terapeuty/terapeutki, to jak to się będzie przekładało na użyteczną praktykę? Terapeuci/terapeutki, jak wszyscy ludzie mierzą się z wyzwaniami życiowymi, a ponieważ w pracy terapeutycznej korzystamy ze swoich zasobów, rezyliencja, pojmowana jako umiejętność, może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania zawodowego.Jaka jest aktualnie moja rezyliencja?Jak chciałbym, żeby wyglądała moja preferowana przyszłość w tym obszarze?Jak terapeut(ka)a może rozwijać swoją rezyliencję na rzecz budowania/tworzenia zasobów użytecznych zarówno dla siebie, jak i dla klienta? Co ułatwia dostęp do nich? Jakie kroki chcę podjąć, aby rozwijać lub utrzymać stan odporności i dostępu do swoich zasobów?Zapraszam do wspólnego poszukiwania.

Sesja C4
piątek, 16.00-17.30

Psycholożka, certyfikowany terapeuta, trener i superwizor – aplikant PSTTSR, rekomendowany trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, licencjonowany superwizor PTP, dyplomowany coach. Absolwentka UAM w Poznaniu, UJ w Krakowie i SWPS we Wrocławiu.Dysponuje szerokim doświadczeniem zawodowym: praca w Klinice Pediatrii, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, działania edukacyjne podejmowane dla wielu wyższych uczelni. Współpracuje z „Metrum” Szkolenia Coaching Doradztwo w Katowicach, Śląskim Ośrodkiem PSR-u, Centrum PSR oraz IPRI Kraków przeprowadzając liczne szkolenia, treningi interpersonalne i rozwojowe.Prowadzi praktykę psychologiczną „Bliżej Siebie”, pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi konsultacje, terapię indywidualną, wsparcie wychowawcze, coaching, superwizje indywidualne i grupowe. Doświadczenie terapeutyczne obejmuje różne trudności życiowe, sytuacje kryzysowe, czy traumatyczne, trudności emocjonalne i psychiczne. Przez całą karierę zawodową szkoli się i poddaje swoją pracę stałej superwizji. Jej pasje to podróże i dobra muzyka.

Peter Sundman

Peter Sundman

 

Wprowadzenie: Sztuka praktyki skoncentrowanej na rozwiązaniach polega na wspieraniu klientów, praktykantów i im podobnych w dokonywaniu zmian, na które liczą w trudnych sytuacjach. – Czy nasze własne doświadczenia, takie jak odporność, mają w tym jakiekolwiek znaczenie? Nie bardzo, ponieważ powinniśmy skupić się na tych, z którymi pracujemy. – Cóż, czy nie jest jasne, że nie możemy podtrzymywać nadziei w innych, bez nadziei płynącej z naszej własnej odporności? – Nie, wręcz przeciwnie, eksperci twierdzą, że myślenie o takich rzeczach tworzy tylko zamieszanie. Ale może postawa wynikająca z własnej odporności nadal dodaje wiarygodności praktyce?
Cel: Zastanówmy się więc, czy w jest jakiś sposób własna odporność może być przydatna w praktyce TSR? Wygenerujemy i omówimy kilka pomysłów, poeksperymentujemy z nimi i wyciągniemy z tego wnioski. Dla publiczności znajomość podstawowych zasad TSR będzie przydatna.

Sesja C5, piątek, 16.00-17.30
Sesja F7, sobota, 16:00-17:30

Peter ma ponad 35 lat doświadczenia w praktyce skoncentrowanej na rozwiązaniach, głównie w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej jako terapeuta rodzinny, kliniczny superwizor, psychoterapeuta, coach i trener w Finlandii i na arenie międzynarodowej. Został przeszkolony przez założycieli och brief terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i jest zapalony do rozwijania i stosowania SF.

Patrycja Frania, Kasia Panejko-Wanat

Patrycja Frania,
Katarzyna Panejko-Wanat

 

Różnorodność jest tak naprawdę określeniem na nas wszystkich i na każdego z nas z osobna i naszym zdaniem bardzo wpisuje się w klimat pracy PSR. Mamy na myśli różne odcienie różnorodności, czyli wszystkie cechy które czynią nas jedyną i niezwykłą Osobą (np. płeć, orientacja seksualna, rasa, narodowość, poziom sprawności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej, wykształcenie, sposób kontaktu ze światem itp, itd). Cechy te zamiast biało-czarno chcemy postrzegać jako spektrum, w którym zawierają się wszystkie kolory tęczy i jeszcze więcej. Pod tym względem okazuje się że termin różnorodność ma dużo wspólnego z terminem rezyliencja. Oba wydają się ostatnio modne, oba dotyczą każdego z nas i każdego z osobna. I tak jak każdy z nas ma swoją indywidualną różnorodną ścieżkę rozwoju, podobnie każdy z nas ma swój własny indywidualny wzorzec rezyliencji.
Podczas warsztatu chcemy podzielić się z Wami naszym sposobem patrzenia na różnorodność i rezyliencję. I zaprosić Was do podzielenia się Waszym rozumieniem. Popatrzeć na nie jak na wielkości dynamiczne, zmienne w czasie. Poszukać czynników mających na nie wpływ. Nasz warsztat będzie właśnie o poszukiwaniu tego co buduje naszą odporność psychiczną nas samych i naszych klientów Będzie o poszukiwaniu balansu w oparciu o model zaczerpnięty z innego podejścia terapeutycznego choć naszym zdaniem bardzo wpisujący się w TSRowe podejście Zapraszamy was na przygodę z roróżnorodnością każdego z nas, rezyliencją każdego z nas oraz naszym własnym modelem równowagi.

Sesja C6
piątek, 16.00-17.30

Patrycja Frania: na co dzień poszukuję swojej ścieżki zawodowej, zakładając co rano ubranie terapeutki, czasami trenerki, kiedy indziej coachki. Te ubrania codziennie są inne. Mają różne kolory i fasony, choć uszyte są z podobnych materiałów: terapeutki TSR w procesie certyfikacji, psychoterapeutki PPT w procesie szkolenia (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z osobami w spektrum neuroróżnorodności), coachki na poziomie PCC i wielu innych skrawków, które staram się łączyć w patchworkowe zestawy. W wolnych chwilach popełniam karty obrazkowe i metaforyczne oraz współprowadzę Fundację „Wychowanie w szacunku”

Katarzyna Panejko-Wanat: I work as a psychotherapist. I have been given specific names that define some of the areas of my professional interests: addiction psychotherapy specialist, SFA consultant, FamilyLab trainer, court mediator (and not only court mediator) and a few others, currently less relevant. Despite 15 years of experience in working with people and in supporting a family in crisis, I still have a curiosity about other people. Meeting on my way SFA was a great Wow, maybe because I was always sure that the client is the expert in his own life. I like (very) active resting close to nature, I mean climbing, sailing, cycling, skiing, running … and looking for answers to various questions.

Heather Fiske

Heather Fiske

Ten interatywny warsztat opiera się na spostrzeżeniu Yvonne Dolan, która uważa, iż “niektóre sposoby pracy bardziej sprzyjają nadziei niż inne”. Wykorzystamy w nim takie narzędzia jak ćwiczenia i konwersacja, dzięki którym zbadamy w jaki sposób nastawienie, nawyki i umiejętności TSR pozwalają chronic, łagodzić i leczyć szkody wyrządzone umysłowi, ciału i duchowi, mogące pojawić się jako konsewkencje udzielanej przez nas pomocy. Założenie to stoi niemal w całkowitej sprzeczności z zasadą “równowagi między pracą a życiem prywatnym”, a bardziej przypomina japońską sztukę naprawiania ceramiki przy użyciu złota – kitsugi.

Sesja C7, piątek, 16:00-17:30
Sesja E1, sobota, 14.00-15.30

Doświadczona terapeutka TSR, pełna entuzjazmu trenerka i superwizorka. Jedna z założycielek stowarzyszenia SFBTA, autorka książki “Hope in Action: Solution-Focused Conversations about Suicide” „Nadzieja w działaniu: skoncentrowane na rozwiązaniach rozmowy o samobójstwie” oraz artykułów na temat TSR w praktyce, samobójstw i traumy. Heather jest laureatką nagrody im. Insoo Kim Berg za wkład w rozwój szkoleń TSR, a także nagrody Kanadyjskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom. Heather jest mieszkanką zachwycającego wschodniego wybrzeża Kanady, w pobliżu miasta Halifax w Nowej Szkocji.

Wykłady – sobota

Heather Fiske

dr Heather Fiske

Ten krótki wykład jest zaproszeniem do refleksji na temat niektórych sposobów, w jakie rozmowy zorientowane na rozwiązaniach wspierają współ-budowanie nadziei.

Wykład W5
sobota, 9.10-9.30

Doświadczona terapeutka TSR, pełna entuzjazmu trenerka i superwizorka. Jedna z założycielek stowarzyszenia SFBTA, autorka książki “Hope in Action: Solution-Focused Conversations about Suicide” „Nadzieja w działaniu: skoncentrowane na rozwiązaniach rozmowy o samobójstwie” oraz artykułów na temat TSR w praktyce, samobójstw i traumy. Heather jest laureatką nagrody im. Insoo Kim Berg za wkład w rozwój szkoleń TSR, a także nagrody Kanadyjskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom. Heather jest mieszkanką zachwycającego wschodniego wybrzeża Kanady, w pobliżu miasta Halifax w Nowej Szkocji.

ofra

dr Ofra Ayalon

Czy jesteśmy gotowi odważyć się dotknąć naszego wewnętrznego bólu związanego z przetrwaniem, przepracować strach, złość, poczucie winy lub wstyd i przekształcić ból w uzdrawiającą energię wewnętrznego spokoju, mądrości i rozwoju, zarówno dla nas samych, jako terapeutów, jak i naszych klientów? Jesteś zaproszona/y do wykorzystania kart terapeutycznych COPE jako „magicznej różdżki”, która umożliwi Ci dokonanie tego niesamowitego kroku w stronę emocjonalnej wolności. Za pomocą metaforycznych KART COPE nawiązujemy kontakt z zamkniętym w nas „zranionym uzdrowicielem”. Karty pozwalają nam dotknąć starych blizn, bolesnych wspomnień, nierozwiązanych, bolesnych lub traumatycznych wydarzeń oraz pogrzebanych tajemnic wiktymizacji. Możemy odważyć się uwolnić nasz smutek, stłumioną wściekłość, wstyd i strach wywołane spotkaniami z naszymi straumatyzowanymi klientami. Proces ten zaprasza nas do doświadczenia transformacji: do odkrycia i zlokalizowania naszych ukrytych zasobów radzenia sobie, które znajdują odzwierciedlenie w metaforycznych obrazach, i wydobycia ich na światło dzienne. Praca metaforyczna generuje elementy uzdrowienia. Bólowi nie zaprzeczamy i ból też nie znika. Dzięki naszemu unikalnemu procesowi znajdujemy sposób na kontenerowanie go w uzdrawiającej powłoce. Celem wyruszenia w tę podróż uzdrawiania jest zdobycie mocy dokonywania wyborów w życiu i zostanie zwycięzcą, zarówno dla siebie, jak i dla naszych klientów.

Wykład W6
sobota, 9.30-9.50

Dr Ofra Ayalon jest izraelską psycholożką, terapeutką rodzinną i terapeutką par oraz międzynarodowym ekspertem w obszarze traumy. Opracowała unikalny system terapeutyczny z użyciem kart metaforycznych, aby pomóc ludziom poradzić sobie z traumatycznymi sytuacjami życiowymi. Dr Ayalon korzysta z swojego bogatego doświadczenia zawodowego w radzeniu sobie z przemocą, żałobą i wiktymizacją klęsk żywiołowych, wojen i terroryzmu. Integruje unikalne umiejętności terapeutyczne, tworząc całościowy program radzenia sobie i leczenia niekorzystnych konsekwencji stresu i traumy. Przez ponad trzy dekady pełniła funkcję starszego wykładowcy na Uniwersytecie Haifa w Izraelu, wygłaszała wykłady i prowadziła klasy mistrzowskie oraz prowadziła kursy i warsztaty Radzenia Sobie z Traumą i Uzdrawiania na całym świecie, w takich krajach, jak Egipt, Grecja, Włochy, Turcja, Chorwacja, Bośnia, Serbia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Dania, Norwegia, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Węgry Singapur, Indonezja, Australia, Nowa Zelandia i Afryka Południowa, i wszędzie pozostawiła swój ślad.

adam zamelka

dr Adam Zemełka

Jeśli rozumieć rezyliencję zgodnie z definicją Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) -jako zdolność przystosowywania się do niepomyślnych okoliczności oraz naturalne powracanie do równowagi po doświadczeniach trudnych, rezyliencja staje się w istocie głównym celem wszelkich oddziaływań terapeutycznych i rozwojowych. Mimo że pojęcie to brzmi tajemniczo, niczym wyjęte ze specjalistycznego żargonu, odnosi się ono do zdolności ludzkiego organizmu, które mają swoje biologiczne, namacalne podłoże, możliwe do zidentyfikowania w ramach badań empirycznych. Głównym celem wystąpienia jest ukazanie neurobiologicznych korelatów rezyliencji i jej przejawów w świetle najbardziej aktualnej wiedzy, jakiej dostarczają współczesne neuronauki. Drugim ważnym celem prezentacji jest wskazanie działań mogących stymulować rozwój indywidualnej rezyliencji. Trzeci ważny element wystąpienia dotyczy powiązania oddziaływań sprzyjających rezyliencji z metodyką terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Wykład W7
sobota, 9.50-10.10

Adam Zemełka – doktor nauk społecznych w zakresie psychologii oraz doktor nauk o zdrowiu. Wykładowca akademicki i menedżer edukacji z ponad 10-letnim stażem. Badacz i popularyzator neuronauki w kontekstach terapii, edukacji i zarządzania. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz kilku książek, z których ostatnia pt. „Autoterapia. Sto dni do szczęśliwego życia” (Wyd. Sensus, Gliwice 2023) stanowi poradnik samopomocy psychologicznej bazującej na terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR/SFT) oraz racjonalno-emotywnej terapii zachowań (REBT) Alberta Ellisa. Terapeuta pracujący w nurcie integrującym terapię ericksonowską, TSR oraz REBT. Autor bloga: www.adamzemelka.pl. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

dr Jaseem Koorankot

dr Jaseem Koorankot

Celem tego badania jest zbadanie wpływu krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (SFBT) na funkcje neuropsychologiczne u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. Badanie pokazuje, w jaki sposób SFBT może potencjalnie wywołać pozytywne zmiany w funkcjonowaniu poznawczym. U osób chorych na depresję często obserwuje się deficyty poznawcze, szczególnie w funkcjonowaniu wykonawczym. Korę przedczołową, która odgrywa kluczową rolę w funkcjach wykonawczych, powiązano z nieprawidłowościami strukturalnymi i funkcjonalnymi w zaburzeniach depresyjnych. Głównym celem badania było zbadanie wpływu SFBT na poprawę uwagi, szybkości przetwarzania, elastyczności poznawczej i pamięci roboczej u klientów z zaburzeniami depresyjnymi oraz zbadanie wpływu na zwiększenie nadziei, szczęścia i pozytywnego afektu. Do pomiaru powyższych komponentów poznawczych i psychologicznych wykorzystano standaryzowane narzędzia. W badaniu zastosowano projekt eksperymentalny przed i po eksperymentalnym (z grupą kontrolną) przy próbie liczącej 30 osób. Odkrycia sugerują, że SFBT można uznać za obiecującą metodę leczenia, która może wywołać trwałe zmiany poznawcze i psychologiczne u osób cierpiących na depresję.

Wykład W8
sobota, 10.10-10.30

Dr Jaseem Koorankat jest licencjonowanym psychologiem klinicznym i terapeutą skoncentrowanym na rozwiązaniach, który pracuje jako specjalista ds. zdrowia i dobrego samopoczucia w Hamad Medical Corporation (HMC) w Doha w Katarze. Przed dołączeniem do HMC pracował jako profesor nadzwyczajny i kierownik wydziału psychologii klinicznej w Instytucie Zdrowia Psychicznego i Neurologii (IMHANS) w Calicut w Indiach. Dr Jaseem jest autorem wielu artykułów naukowych na temat praktyki skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz wygłaszał artykuły badawcze i wykłady plenarne na corocznych konferencjach Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej, Australijskiego Stowarzyszenia SFBT, Światowych Konferencjach Skoncentrowanych na Rozwiązaniach i wielu innych wydarzeniach naukowych. Otrzymał granty badawcze od European Brief Therapy Association w 2016 i 2018 roku oraz grant badawczy od Cognitive Science Research Initiative – DST i Indian Council for Social Science Research (ICSSR) na prace w nurcie SFBT. Jego zainteresowania badawcze obejmują psychoterapię krótkoterminową, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, język terapeutyczny, neuronaukę afektywną, badania nad wynikami i procesami psychoterapii, analizę dyskursu w psychoterapii, zdrowie psychiczne w szkole i opracowywanie testów psychometrycznych oraz dobrostan pracowników. Dr Jaseem założył Stowarzyszenie Praktyk Skoncentrowanych na Rozwiązaniach – Indie (ASFP-I).

Fundacja Ulica

Adrian Kowalski, Danuta Pajor, Natalia Soja, Agata Gemser-Wrębiak

Od wielu lat, dzięki stosowanym w naszej pracy narzędziom autorskiego programu Tożsamość Ambasadora nieMożliwego oraz dzięki wprowadzeniu do standardów pracy, programu Bena Furmana KIDS’ SKILLS, skutecznie budujemy wśród dzieci i młodzieży poczucie wspólnotowości i sprawczości. Wspólnotowość i sprawczość są naszą odpowiedzią, w znaczącym stopniu, wpływającą na wszystkie czynniki składające się na odporność psychiczną. Magia zaczyna się gdy dzieci i młodzież widzą, że ktoś starszy, pozornie nawet mądrzejszy – wierzy w to, że im się uda, zauważa w nich piękno, dobro, to jak radzą sobie w trudnej rzeczywistości.  Magia pojawia się, gdy zyskują przekonanie, że nie są sami. W ich narożniku stoją koledzy i koleżanki – w ich wieku. Niekiedy podobnie jak oni czują, że nie mają siły, z czasem pomimo jej początkowego  braku –  podejmują wysiłek, by wstać i odmienić swoje życie, a potem dzięki otrzymanemu wsparciu zmieniać swój świat na lepszy. Podczas warsztatu podzielimy się naszymi sposobami na to, jak zaczarować, oczarowąć, a nawet odczarowąc świat dzieci i młodzieży, jak wykorzystując narzędzia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach móc tworzyć programy rozwojowe,  wyposażając dzieci i młodzież w zbroję mądrości, sprawczości, autentyczności i pokoju.

Wykład W9
sobota, 10:30-11:00

Adrian Kowalski Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica Certyfikowany Ambasador metody KIDS’ SKILLS w Polsce, pionier pracy ulicznej z marginalizowanymi dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami na Śląsku, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia nr 473, specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień, terapeuta (w trakcie certyfikacji) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, trener prowadzący treningi interpersonalne komunikacyjne i umiejętności społecznych, Członek Międzynarodowej Organizacji ASHOKA – innowatorzy dla dobra publicznego.

Natalia Soja Dyrektorka strategiczna Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica
Praktyczka metody KIDS’ SKILLS w Polsce, terapeutka (w trakcie certyfikacji) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną (UŚ) oraz studiów podyplomowych na kierunku negocjacje i mediacje, a także kursów i szkoleń: Interdyscyplinarne studium w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Streetworking – innowacyjna perspektywa pracy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Trener motywacyjny dla dzieci i młodzieży, Mindfulness- trening uważności, Trening regulacji emocji, Edukacja emocjonalna w pracy z małymi dziećmi.

Agata Gemser-Wrębiak Dyrektorka Centrum Motywacyjno-Profilaktycznego
Praktyk metody KIDS’ SKILLS w Polsce, terapeutka (w trakcie certyfikacji) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, absolwentka filologii polskiej (UJ), trener z wieloletnim doświadczeniem (Wszechnica UJ) , certyfikowany coach ICF ACC, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii zachowań społecznych (UŚ), a także zarządzania projektami (WSE w Krakowie), Szkoły rodziców i wychowawców oraz licznych szkoleń doskonalących, studentka V roku psychologii, specjalizacja kliniczna i osobowości (AH).

Danuta Pajor Ekspertka ds. superwizji i pracy z rodzinami zastępczymi Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica Psycholożka, socjolożka, terapeutka ( w trakcie certyfikacji) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jedna z pierwszych certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej w Polsce Nr 14/2017, trenerka rodzinna, coach ( Certyfikat ICF Coach ACC 2015), wykładowczyni. Ekspertka pracy z rodziną, od ponad 25 lat aktywnie działająca na rzecz transformacyjnego podejścia opartego na wydobywaniu potencjału, minimalizowaniu u opiekunów czynników osłabiających więź z dzieckiem oraz tworzenia bezpiecznego środowiska umożliwiającego dzieciom ich harmonijny rozwój.

Sesja D – sobota, 11.30-13.00

Dragana Knezic Sandra Sipka

Dragana Knezic,
Sandra Sipka

 

W trakcie tego warsztatu uczestnicy zostaną zaproszeni do zbadania, w jaki sposób podstawowe wartości i założenia TSR pomagają nam podchodzić do klientów doświadczonych najtrudniejszymi i bolesnymi historiami życiowymi z ufnością i empatyczną nadzieją. Uchodźcy, którym inni ludzie zgotowali najstraszniejsze przeżycia, często mają potrzebę opowiedzenia swojej historii z makabrycznymi szczegółami, aby uczynić terapeutę świadkiem okrucieństw i niesprawiedliwości, których doznali. W naszej pracy z tą grupą nauczyliśmy się, jak empatyczne uznanie relacji o cierpieniu, przy jednoczesnym uważnym słuchaniu, szukaniu i analizowaniu wyjątków, strategii i technik radzenia sobie, sukcesów i „małych aktów oporu”, zmienia klientów i ich postrzeganie samych siebie w tych najtrudniejszych chwilach. Poprzez poznanie konkretnych przypadków, interaktywne zajęcia grupowe i dyskusje stworzymy platformę dla was, uczestników, do pogłębienia użyteczności przywrócenia tym osobom ich wewnętrznej siły, odwagi i zaradności oraz pokazania jak wspiera to ich odporność w radzeniu sobie z dawną traumą, stresującą teraźniejszością i niepewną przyszłością.

Sesja D1
sobota, 11.30-13.00

Dragana Knezić jest psychologiem i terapeutką TSR z Chorwacji. Posiada blisko 25-letnie doświadczenie zawodowe, głównie w organizacjach pozarządowych, pracując jako doradca, koordynator programów i rzecznik praw człowieka. Przez 11 lat pracowała w organizacji pomagającej ofiarom tortur. Znana jest ze swojej pracy z osobami często zmieniającymi miejsce zamieszkania, żyjącymi w ubóstwie i w pieczy zastępczej. Obecnie pracuje w prywatnej poradni jako niezależny badacz i ekspert polityki społecznej.

Sandra Šipka jest psychologiem, arteterapeutką i terapeutką TSR z Chorwacji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe. Od 10 lat pracuje w III sektorze. Opracowała i zrealizowała wiele projektów skierowanych do różnych grup ryzyka: ofiar tortur, rodzin zastępczych, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, osób starszych etc. Pracuje również jako trenerka umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz poczucia sprawczości

Magdalena Szutarska

Magdalena Szutarska

 

Zapraszam w podróż z wykorzystaniem metafory i obrazu. W trakcie warsztatu doświadczymy pracy wokół zjawisk rozumianych jako trudne przy pomocy metafory jako narzędzia wzmacniającego zmianę. Sprawdzimy, jak wykorzystywać obraz w sytuacjach, gdy słowa zawodzą, trudno ich używać, przynoszą ból. Warsztat prezentuje praktyczne zastosowania treści przedstawionych w trakci wykładu Ofry Ayalon, twórczyni kart COPE.

Sesja D2, sobota, 11.30-13.00
Sesja F5, sobota, 16.00-17.30

pracuje w różnych rolach i kontekstach – terapia, szkolenia, superwizja. Wspiera dzieci i dorosłych, którzy doświadczyli zjawisk rozumianych jako trauma. Popularyzuje TSR w Polsce, aktywnie działając na rzecz rozwoju Podejścia (poprzez prace na rzecz PSTTSR). W swojej pracy wykorzystuje karty metaforyczne i uczy pomagaczy, jak pracować tym narzędziem.

Katrin Berger, Tara Gretton

Katrin Berger,
Tara Gretton

 

3 maja 2020 r. Katrin i Tara założyły Globalną Sieć Skoncentrowaną na Rozwiązaniach w Szkołach. Sieć zrzesza praktyków skoncentrowanych na rozwiązaniach, personel szkolny, uczniów i osoby zainteresowane podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach w szkołach na całym świecie. Jest to przestrzeń, w której zbiorowa rezyliencja jest budowana wśród pełnej pasji społeczności, poprzez dzielenie się historiami praktyk skoncentrowanych na rozwiązaniach w szkołach. Dzięki temu dzieleniu się rezyliencja jest budowana w całej społeczności i wspaniale jest słyszeć i obserwować, jak ta rezyliencja rozprzestrzenia się w społecznościach szkół na całym świecie -w codzienne życie dzieci, młodzieży, personelu szkolnego, rodzin i szerszych społeczności. Zapraszamy do bycia częścią Kolektywnej Rezyliencji w Szkołach. Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi historiami i chcielibyśmy usłyszeć wasze historie i nadzieje skoncentrowane na rozwiązaniach w szkołach w waszych społecznościach. By móc dalej szerzyć tę Kolektywną Rezyliencję.

Sesja D3
sobota, 11.30-13.00

Tara jest założycielką Solution Revolution i współzałożycielką Breathing Solutions. Tara zakochała się w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu w 2002 roku. Jej misją jest dzielenie się magią podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu (PSR) ze szkołami, dziećmi, młodymi ludźmi oraz rodzinami. Tara współpracuje ze szkołami południowo zachodniej Anglii jako trener i praktyk PSR. Z pasją podchodzi do młodych ludzi chcąc, by ich głos został usłyszany i kocha praktykować z nimi PSR. Czerpie także przyjemność z pracy z muzykami, aktorami i praktykami świadomego oddechu, podczas której łączy magię PSR ze sztuką.

Katrin Berger pracuje jako doradca szkolny w Bremen w Niemczech. Jej ulubionymi zadaniami są WOWW-Coaching, Grupy Wsparcia dla Dzieci oraz praca ukierunkowana na ochronę dzieci w szkołach w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu. Poza tym prowadzi własną firmę pod nazwą “Lösungswerkstatt“, w której oferuje szkolenia, pracę na rzecz budowania zespołów, mediacje w sytuacjach konfliktowych oraz coaching. Ma serce do networkingu i kocha budować mosty pomiędzy ludźmi oraz wspierać współpracę.

Adrian Kondraciuk

Adrian Kondraciuk

 

W ciągu ostatnich lat obserwowalny jest wzrost zainteresowania potencjałem substancji psychodelicznych. Wiele osób sięga po te substancje, poszukując ulgi czy wytchnienia w związku z doświadczanymi kryzysami zdrowia psychicznego, nierzadko będącymi następstwem traumatycznych wydarzeń. Co za tym idzie coraz częściej w gabinetach terapeutek i terapeutów pojawiają się osoby potrzebujące wsparcia w zintegrowaniu trudnych stanów i doświadczeń, wywołanych w wyniku ich przyjęcia. Podczas warsztatu pragnę podzielić się tym, w jaki sposób główne założenia TSR sprawiają, że jest to podejście, które może być użyteczne w procesie integrowania doświadczeń psychodelicznych, pozwalając tym samym na ich pożytkowanie w budowaniu zmian, opierając się przy tym na normatywności klienta.

Sesja D4
sobota, 11.30-13.00

Adrian Kondraciuk – specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta, trener, superwizor-aplikant PSTTSR, terapeuta konstruktywistyczny. Współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie, w ramach którego prowadzi prywatną praktykę. Związany również z Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnień na Warszawskiej Ochocie. Trener ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego IntegriTSR. Członek PSTTSR, EBTA, WTTS, PTPsychodelicznego.

danuta jacon-chmielewska

Danuta Jacoń-Chmielecka

 

Doświadczenie pracy z mistrzami olimpijskimi jak i osobami umierającymi silnie udowadnia, że postawa mentalna jest nieprzecenionym zasobem w przechodzeniu przez trudności i osiąganiu mistrzostwa w każdej dziedzinie życia. Podczas warsztatu uczestnicy usłyszą kilka historii osób i ich rezyliencji, co zostanie zamapowane w narzędziu 4C, zrozumiane w nurcie Internal Family System oraz spożytkowane z użyciem teorii poliwagalnej. Dr Peter Clough, dziekan Wydziału Psychologii University of Hull twierdzi, że: Odporność psychiczna to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, która determinuje jego odporność na stres. Natomiast Carnegie Institute of  Technology podaje, że 85% naszych sukcesów zawodowych i finansowych zależy od tego, jak komunikujemy, negocjujemy i budujemy relacje, w tym również tą z samym sobą. W świecie VUCA (BANI) kompetencją bazową do której trzeba coraz częściej się odwoływać jest rezyliencja. To jej rozumienie będzie rozwinięte na warsztacie, a każdy uczestnik będzie mógł przejrzeć się w niej korzystając z modelu HOLISTYCZNEGO COACHINGU SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH. Mając  świadomość siły swojej odporności psychicznej, dobrze sprecyzowany motyw oraz wyposażeni w umiejętności możemy skuteczniej projektować pozytywne zmiany indywidualne i organizacyjne. Dlatego każdy uczestnik warsztatu będzie mógł podczas pracy wypracować indywidualne kroki prowadzące go do wzmacniania tych aspektów rezyliencji, które przyniosą mu najlepszą możliwą pozytywną różnicę.
Uprośćmy wszystko tak bardzo, jak to możliwe i konieczne, pamiętając o tym motywacyjnym cytacie z Resilience Pocketbook, którego współautorami są Janine Waldman i Paul Z Jackson „Odporność wiąże się z mniejszym stresem, mniejszą liczbą chorób związanych ze stresem i ostatecznie lepszą wydajnością. To dobra wiadomość nie tylko dla zainteresowanej osoby, ale dla całej organizacji”.
Dodatkowo w bonusie każdy uczestnik dodatkowo otrzyma POLSKO-ANGIELSKIE: – UNIKATOWE KARTY POZYTYWNYCH ZMIAN –  karty do pracy indywidualnej i zespołowej.
Zakładane cele i korzyści z udziału w szkoleniu: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanej z:  1) procesami rządzącymi rezyliencją, 2) oceną poziomu własnej kompetencji odporności psychicznej, 3) technikami indywidualnego auto-coachingu odporności psychicznej. 
Rozwinięcie praktycznych kompetencji uczestników w zakresie pkt. 1-3: przećwiczenie kompetencji zarządzani sobą oraz usprawniania i realizacji planów; wzrost świadomości oraz kompetencji uczestników w zakresie rezyliencji  i możliwego wpływu własnych zachowań na jej wzmacnianie; dostarczenie zbioru technik i narzędzi przydatnych w aktywnym zarządzaniu odpornością psychiczną; wzmocnienie pozytywnej postawy względem  budowania silnej postawy mentalnej Zajęcia prowadzone są interaktywnymi metodami warsztatowymi. #ProjektujeMyPozytywneZmiany! Do zobaczenia we wspólnej akcji!

Sesja D5
sobota, 11.30-13.00

Psycholog aktywnie projektujący indywidualne i biznesowe rozwiązania od 2004 roku. Ukończyła studia magisterskie: Psychologia Stosowana, specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia na wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu  Łódzkiego oraz University of Sunderland w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentką studiów podyplomowych CiM- Coaching i Mentoring Organizacyjny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (2015). Odbyła liczne szkolenia i kursy praktyczne podnoszące jakość jej pracy np. trening mentalny w biznesie, treningi kompetencji miękkich, psychologia w sporcie, terapia poznawczo-behawioralna, racjonalna terapia zachowania, liderowanie przez czucie. Promuje i rozwija w Polsce Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (certyfikaty Centrum Terapii Krótkoterminowej & Instytut Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Jest certyfikowanym trenerem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zawodowo jest praktykiem coachingu i certyfikowanym coachem oraz mentorem metody Coachwise i PoMoC.  Przeprowadziła ponad 3000 sesji coachingowych i psychologicznych. Współpracuje zarówno nad maksymalnymi osiągnięciami np. ze sportowcami ultra i  olimpijczykami, jak i ludźmi w kryzysie i traumie  nad wychodzeniem do optymalnego funkcjonowania. Pomaga rozwiązywać konflikty, budować kompetencje i osiągać prawdziwy potencjał.   Od 2004 roku prowadzi warsztaty i szkolenia oraz posiada doświadczenie w pracy akademickiej. Jest certyfikowany trenerem (200h kurs trenerski) z przeprowadzonym ponad 2000 godzin szkoleniowych.  Ponieważ miarą profesjonalizmu jest dla niej skuteczność rozwija swój warsztat pracy o metodyki ułatwiające odnajdywanie rozwiązań. Jednym z takich podejść jest DT w Polsce znane jako myślenie projektowe. Jako certyfikowana moderatorka DT- Design Thinking i wspomaga klientów w generowaniu innowacji oraz potrzebnych im usprawnień. Współpracuje z biznesem, firmami szkoleniowymi, instytucjami państwowymi oraz podmiotami realizującymi działania w ramach projektów unijnych. Prowadzi również praktykę indywidualną. Interesuje ją skuteczność, stąd z poznawanych nurtów testuje wszystko i to co działa najlepiej dla klientów. Wnioski uwzględnia w budowanym przez siebie modelu pracy, który w nazwie zawiera sedno jej pracy: Holistyczny Coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach.  Jest managerem Pracowni Unikatum znajdującej się w Pabianicach koło Łodzi. Z pasji i wykształcenia jest również masażystką i ceramiczką. Od 2008 roku praktykuje uważność, która jest techniką redukcji stresu i doskonalenia zarządzania sobą oraz radzenia sobie z emocjami. W  swojej praktyce, bazuje na unikalnych zasobach klientów, wspólnie z nimi poszukuje skutecznych i unikalnych dla nich rozwiązań. Głównym celem jej działalności jest sprawiać, by osoby z którymi pracuje wychodziły z sesji i szkoleń z konkretnymi narzędziami oraz z przekonaniem, że: „zmiany są zawsze możliwe i to my sami je kreujemy”.

Anna Grzelak

Anka Grzelak

 

Warsztat jest próbą zbudowania mostu między sposobem widzenia człowieka i świata według Augusto Boal, jednego z najwybitniejszych reżyserów teatralnych Ameryki Łacińskiej, twórcy Teatru Uciśnionych a istotą i użytecznością Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w grupowej pracy pomocowej z nastolatkami. Kluczowego podobieństwa filozofii Boal i TSR można doszukać się w założeniach, że wszyscy uczestnicy/klienci są ekspertami, a zmiana możliwa jest dzięki swobodnej wymianie myśli i doświadczeń. Prezentowane wartości leżące u podstaw teatralnej pracy Augusto Boal skłaniają do zainteresowania się ludźmi „ucieśnionymi” (zagrożonymi wykluczeniem, dyskryminowanymi, osobami w kryzysie psychicznym itp.), poznania ich perspektywy i wiara w ich zdolności do przeprowadzenia zmiany. Techniki pracy teatralnej prowokują do tego, aby uczestnik stał się twórcą własnego losu, zdolnym zakwestionować „niechciane” na rzecz „chcianego”. Grupa jest siłą wzajemnych oddziaływań i energią do poszukiwania oraz wydobywania indywidualnych wzmocnień. Zapraszam do współtworzenia warsztatu teatru skoncentrowanego na rozwiązaniach, podczas którego zaprosimy siebie do wspólnych aktywności oraz pokusimy się o skonstruowanie fikcyjnego świata, który może być początkiem do przekształcenia wewnętrznego świata realnego w oparciu o zasoby, wyjątki, aż po preferowaną przyszłość.

Sesja D6
sobota, 11.30-13.00

Terapeutka w procesie certyfikacji PSTTSR, studentka psychologii oraz dyplomowany instruktor teatralny. W roku 2014 powróciła po przerwie do pracy z teatrem i z dramą, a w roku 2016 założyła Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne TEATR POTO, którego obecną ideą jest praca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Od trzech lat swoje ścieżki zawodowe łączy z Podejściem Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, najpierw jako terapeutka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do dziś), później w swoim Gabinecie TSR w małym, malowniczym miasteczku niedaleko Szczecina, aż po terapeutkę w Zespole Integri TSR. Prócz pracy indywidualnej, z zamiłowania do terapii, teatru oraz grupowej pracy z młodzieżą postanowiła połączyć wszystko w jeden mechanizm wsparcia w „dopinaniu skrzydeł” młodemu człowiekowi.

elizabeth r taylor

Elizabeth R. Taylor

Prowadząca przedstawi przegląd tego, w jaki sposób podejście skoncentrowane na rozwiązaniach może być pomocne podczas korzystania z metody Sandtray z dziećmi i dorosłymi, aby pomóc im radzić sobie z wyzwaniami i stać się bardziej odpornymi. Podczas warsztatów będą omówione również różne rodzaje Sandtray i miniatur, które byłyby przydatne w pracy z osobami różnego wieku i narodowośći, oraz możliwe sposoby zbierania informacji o tym, co klienci mówią w trakcie pracy w metodzie Sandtray. Publiczność będzie zachęcana poprzez dyskusję i udział w symulacji Sandtray przy użyciu obrazków do miniatur.

Cele kształcenia:

  1. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat korzystania z metody Sandtray przez pryzmat TSR.
  2. Uczestnicy rozpoznają możliwości tworzenia celów i odkrywania mocnych stron za pomocą metody Sandtray.
  3. Uczestnicy będą ćwiczyć Sandtray na własnych przykładach i przykładach innych osób, stosując podejście dyrektywne i niedyrektywne.
  4. Uczestnicy poznają różne sposoby pracy z Sandtray oraz materiały, które można wykorzystać zamiast piasku.

Sesja A3, piątek, 11.30-13.00
Sesja D7, sobota, 11.30-13.00

Elizabeth Taylor, Ph.D., jest profesorem w College of Education na Texas Christian University, gdzie jest koordynatorem praktyk i staży w programie doradztwa. Pisze, prowadzi badania i prezentuje na lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących różnych obszarów podejścia opartego na zasobach , w tym terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii zabawową skoncentrowaną na rozwiązaniach, rezyliencji i grupowej pracy skoncentrowanej na rozwiązaniach. W 2019 roku opublikowała książkę Solution-Focused Therapy with Children and Adolescents: Creative and Play-Based Approaches. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym / superwizorem, licencjonowanym terapeutą małżeńskim i rodzinnym, certyfikowanym mediatorem rodzinnym, certyfikowanym doradcą szkolnym i zarejestrowanym Terapeutą-Superwizorem metody Play.

Sesja E – sobota, 14.00-15.30

Heather Fiske

Heather Fiske

Ten interatywny warsztat opiera się na spostrzeżeniu Yvonne Dolan, która uważa, iż “niektóre sposoby pracy bardziej sprzyjają nadziei niż inne”. Wykorzystamy w nim takie narzędzia jak ćwiczenia i konwersacja, dzięki którym zbadamy w jaki sposób nastawienie, nawyki i umiejętności TSR pozwalają chronic, łagodzić i leczyć szkody wyrządzone umysłowi, ciału i duchowi, mogące pojawić się jako konsewkencje udzielanej przez nas pomocy. Założenie to stoi niemal w całkowitej sprzeczności z zasadą “równowagi między pracą a życiem prywatnym”, a bardziej przypomina japońską sztukę naprawiania ceramiki przy użyciu złota – kitsugi.

Sesja C7, piątek, 16:00-17:30
Sesja E1, sobota, 14.00-15.30

Doświadczona terapeutka TSR, pełna entuzjazmu trenerka i superwizorka. Jedna z założycielek stowarzyszenia SFBTA, autorka książki “Hope in Action: Solution-Focused Conversations about Suicide” „Nadzieja w działaniu: skoncentrowane na rozwiązaniach rozmowy o samobójstwie” oraz artykułów na temat TSR w praktyce, samobójstw i traumy. Heather jest laureatką nagrody im. Insoo Kim Berg za wkład w rozwój szkoleń TSR, a także nagrody Kanadyjskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom. Heather jest mieszkanką zachwycającego wschodniego wybrzeża Kanady, w pobliżu miasta Halifax w Nowej Szkocji.

Fundacja Ulica

Fundacja Ulica

 

Od wielu lat, dzięki stosowanym w naszej pracy narzędziom autorskiego programu Tożsamość Ambasadora nieMożliwego oraz dzięki wprowadzeniu do standardów pracy, programu Bena Furmana KIDS’ SKILLS, skutecznie budujemy wśród dzieci i młodzieży poczucie wspólnotowości i sprawczości. Wspólnotowość i sprawczość są naszą odpowiedzią, w znaczącym stopniu, wpływającą na wszystkie czynniki składające się na odporność psychiczną. Magia zaczyna się gdy dzieci i młodzież widzą, że ktoś starszy, pozornie nawet mądrzejszy – wierzy w to, że im się uda, zauważa w nich piękno, dobro, to jak radzą sobie w trudnej rzeczywistości.  Magia pojawia się, gdy zyskują przekonanie, że nie są sami. W ich narożniku stoją koledzy i koleżanki – w ich wieku. Niekiedy podobnie jak oni czują, że nie mają siły, z czasem pomimo jej początkowego  braku –  podejmują wysiłek, by wstać i odmienić swoje życie, a potem dzięki otrzymanemu wsparciu zmieniać swój świat na lepszy. Podczas warsztatu podzielimy się naszymi sposobami na to, jak zaczarować, oczarowąć, a nawet odczarowąc świat dzieci i młodzieży, jak wykorzystując narzędzia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach móc tworzyć programy rozwojowe,  wyposażając dzieci i młodzież w zbroję mądrości, sprawczości, autentyczności i pokoju.

Sesja E2
sobota, 14.00-15.30

Adrian Kowalski Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica Certyfikowany Ambasador metody KIDS’ SKILLS w Polsce, pionier pracy ulicznej z marginalizowanymi dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami na Śląsku, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia nr 473, specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień, terapeuta (w trakcie certyfikacji) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, trener prowadzący treningi interpersonalne komunikacyjne i umiejętności społecznych, Członek Międzynarodowej Organizacji ASHOKA – innowatorzy dla dobra publicznego.

Natalia Soja Dyrektorka strategiczna Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica
Praktyczka metody KIDS’ SKILLS w Polsce, terapeutka (w trakcie certyfikacji) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną (UŚ) oraz studiów podyplomowych na kierunku negocjacje i mediacje, a także kursów i szkoleń: Interdyscyplinarne studium w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Streetworking – innowacyjna perspektywa pracy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Trener motywacyjny dla dzieci i młodzieży, Mindfulness- trening uważności, Trening regulacji emocji, Edukacja emocjonalna w pracy z małymi dziećmi.

Agata Gemser-Wrębiak Dyrektorka Centrum Motywacyjno-Profilaktycznego
Praktyk metody KIDS’ SKILLS w Polsce, terapeutka (w trakcie certyfikacji) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, absolwentka filologii polskiej (UJ), trener z wieloletnim doświadczeniem (Wszechnica UJ) , certyfikowany coach ICF ACC, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii zachowań społecznych (UŚ), a także zarządzania projektami (WSE w Krakowie), Szkoły rodziców i wychowawców oraz licznych szkoleń doskonalących, studentka V roku psychologii, specjalizacja kliniczna i osobowości (AH).

Danuta Pajor Ekspertka ds. superwizji i pracy z rodzinami zastępczymi Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica. Psycholożka, socjolożka, terapeutka ( w trakcie certyfikacji) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jedna z pierwszych certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej w Polsce Nr 14/2017, trenerka rodzinna, coach ( Certyfikat ICF Coach ACC 2015), wykładowczyni. Ekspertka pracy z rodziną, od ponad 25 lat aktywnie działająca na rzecz transformacyjnego podejścia opartego na wydobywaniu potencjału, minimalizowaniu u opiekunów czynników osłabiających więź z dzieckiem oraz tworzenia bezpiecznego środowiska umożliwiającego dzieciom ich harmonijny rozwój.

EBTA - warsztaty

Andreea Żak,
Rytis Pakrosnis,
Evghenia Kuminskaya

 

EBTA ma zaszczyt kontynuować Listę Badań Skoncentrowanych na Rozwiązaniach, zapoczątkowaną wiele lat temu przez dr Alasdaira Macdonalda. Wszyscy chętnie słyszymy o nowych i zachęcających wynikach wspierających naszą praktykę i potwierdzających ją dowodach. Aby iść do przodu jako społeczność, powinniśmy być świadomi nie tylko zbierania pozytywnych wyników, ale także sposobu ich uzyskiwania. W jaki sposób możemy sami przyczynić się do badań, a nawet skorzystać z nich jako praktycy? Warsztaty są prowadzone przez członków Grupy Zadaniowej ds. Badań EBTA. Podczas warsztatu przedstawimy przegląd głównych trendów z Listy Badawczej EBTA w 2022 roku. W oparciu o te trendy omówimy, czego możemy się nauczyć z obecnych badań, z pomysłami na to, jakie podstawowe elementy warto wziąć pod uwagę, aby badanie było dobrej jakości. Następnie zastosujemy teorię w praktyce, rozważając skuteczność praktyk skoncentrowanych na rozwiązaniach w zakresie odporności jako przykład tworzenia i publikowania rygorystycznych badań opartych na praktyce. Niniejsze warsztaty są skierowane do praktyków TSR zainteresowanych prowadzeniem i publikowaniem dobrych badań nad praktykami skoncentrowanymi na rozwiązaniach lub zaintrygowanych tym, jak przeprowadza się badania oraz jak czytać i rozumieć wyniki.

Sesja E3
sobota, 14.00-15.30

Dr Andreea Żak – psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka w nurcie psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (PSR), członkini Badawczej Grupy Zadaniowej EBTA, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) w latach 2020-2023, przewodnicząca Zespołu Badawczego i Zespołu Redakcyjnego PTPSR. Prowadzi terapię indywidulaną i terapię par w ramach własnej działalności pod marką „Inaczej” w Wadowicach. Autorka i współautorka naukowych artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych.

Dr Rytis Pakrosnis, certyfikowany EuroPsy psycholog, profesor nadzwyczajny Wydziału Psychologii na Vytautas Magnus University (Kaunas, Litwa), psycholog na VMU Psychology Clinic i w prywatnym gabinecie; członek Zarządu EBTA, członek kilku Grup Zadaniowych EBTA: ds. badawczych, ds. psychoterapii, oraz ds. definicji praktyki. Pełnił funkcję współredaktora International Journal of Solution-Focused Practices w latach 2013-2017; autor I współautor artykułów badawczych oraz książek/rozdziałów o praktyce skoncentrowanej na rozwiązaniu, Obszary zainteresowań: wyniki badań w PSR, stosowanie PSR i badania nad PSR w różnych obszarach i kontekstach (np. profilaktyka i samopomoc).

Evghenia Kuminskaya – psycholożka, certyfifikowana psychoterapeutka specjalizująca się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (TSR), członkini Badawczej Grupy Zadaniowej EBTA, psycholożka w prywatnym gabinecie, wykładowczyni, autorka kursu TSR-owego w szkole Psychodemia, prowadzącej nauczenie na odległość; pracownik naukowy w pracowni konsultowania psychologicznego i psychoterapii. Autorka i współautorka naukowych artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych.

Marzena Żachowska

Marzena Żachowska

 

Warsztat prowadzony na osnowie pytania dr Luca Isaberta „Co widzę wokół siebie – słyszę, czuję, wącham, smakuję – w związku z czym czuję/doświadczam zadowolenia, wdzięczności? a zainspirowany „TSR na dziś” Tomka Świtka z 19.01.2016 – …przynajmniej czasami, zamiast myśleć, nastaw się na doświadczanie…. S4T: …at least sometimes, instead of thinking, stay focused on experiencing…
Warsztat odbędzie się w ogrodowej pracowni sensorycznej Humanitas. Eksponując się na środowisko przybliżone do naturalnego, wchodząc z nim w relację (z krajobrazem, innymi gatunkami) pozwolimy naszym zmysłom na „doświadczanie”.
Co wydarza się wtedy w naszym ciele? Normalizuje się ciśnienie krwi, tętno, spada poziom cukru a przede wszystkim obniża się poziom kortyzolu. Odpoczywa kora mózgowa, wycisza się układ współczulny odpowiedzialny za reakcję walki i ucieczki. Następuje odprężenie.
Jak zadbać o swój dobrostan przez kontakt ze środowiskiem leśnym? Jak być w naturze efektywniej dla wzmocnienia rezyliencji a w oparciu o przebadane mechanizmy?
Chodźmy w las! „Zabierzmy” swoje zmysły: wzrok, słuch, dotyk, smak, propriocepcję na uważny spacer w rytmie shinrin – yoku.
Cel? Znalezienie nieoceniającej odpowiedzi na pytanie:„Co widzę wokół siebie – słyszę, czuję, wącham, smakuję – z czego jestem zadowolony (a) lub za co jestem wdzięczny (a)?”.
Podczas „A po trzecie…idę w naturę…” w oparciu o aktywności związane z mindfulness i kąpielami leśnymi (zaproszenia do sensorycznego doświadczenia natury, relaksacja, ćwiczenia wyobrażeniowe, ćwiczenia oddechowe, praca w kręgu, praca z wykorzystaniem „leśnych” narzędzi, między innymi leśnych kart metaforycznych) zaproszę Cię do „powrotu” w ramiona Natury, do odnalezienia swojego w niej miejsca…

Sesja E4
sobota, 14.00-15.30

Terapeutka TSR w procesie certyfikacji PSTTSR, pedagożka specjalna (oligofrenopedagogika, resocjalizacja), kynoterapeutka, socjoterapeutka, nauczycielka biologii i przyrody, edukatorka seksualna, certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych, na co dzień działająca ekoterapeutycznie w ramach Leśnego Zanurzenia i Centrum Terapii Leśnej, inspirowana i wspierana przez las. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych.

Urszula, Naomi

Ursula Bühlmann-Stähli,
Naomi Whitehead

 

Wszyscy jesteśmy częścią kilku systemów na które wpływamy i które wpływają na nas. Małe zmiany mogą przynieść duże efekty. To jest także zagadnieniem w pracy skoncentrowanej na rozwiązaniu z klientami, rodzinami, organizacjami i zespołami. Podczas warsztatu wspólnie opracujemy pomysły na to, jak systemowe czynniki są zakorzenione w praktyce skomentowanej na rozwiązaniu, jak nasze pytania stają się też systemowymi pytaniami oraz jak systemy mogą być użyte jako zasób do różnych procesów. Zrobimy także kilka praktycznych ćwiczeń.

Sesja E5
sobota, 14.00-15.30

Ursula Bühlmann-Stähli, specjalistka psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej oraz psychoterapeutka z Brna w Szwajcarii. Wykwalifikowana w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Kreatywnej Terapii Dzieci, Hipnoterapii oraz Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Superwizorka, coach i trenerka. Członkini Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej EBTA. www.creathera.ch

Adrian Drdzeń, Aleksander Mańka

Adrian Drdzeń

 

„Wyobraźnia to jedyna broń w wojnie z rzeczywistością” – Lewis Caroll

Celem warsztatu jest przedstawienie  na przykładzie programu profilaktycznego „Kraina Świetlików” zastosowania wyobraźni, zabawy i kreatywności we wzmacnianiu odporności psychicznej dzieci. 

 

Kraina Świetlików, to program profilaktyczny, który posiada 15 letnie doświadczenie we wdrażaniu, ewoluowaniu i modyfikacji metodyki kreatywnej pracy z małymi dziećmi (w wieku 5-6 lat). Koncepcja programu opiera się na kluczowej roli wyobraźni w budowaniu potencjału odporności psychicznej u małych dzieci. Program przeplata wyobraźnię/fantazje jako część narracji/renarracji możliwych doświadczeń dziecka, przez co pozwala fantazyjnym elementom sprzyjać wzmacnianiu odporności psychicznej i promować rozwiązania.

 

Aktualne badania  z obszaru neuronauk potwierdzają, że wyobrażanie jako funkcja poznawcza obejmuje aktywność przedniej części hipokampa (część układu limbicznego powiązanego z pamięcią i emocjami). Dobrze rozwinięty hipokamp pomaga tworzyć obrazy mentalne, które są wykorzystywane w pamięci deklaratywnej. Badania kliniczne wskazują, że kreatywność stanowi istotny  czynnik ochronny – zwiększa odporność i poprawia radzenie sobie w sytuacji trudnej. Kreatywność natomiast  jest naturalnie połączona z wyobraźnią. 

 

W metodyce Krainy Świetlików wejście w świat magicznych postaci zaprasza dzieci do spontanicznego/niedyrektywnego łączenia i poszerzenia reprezentacji umysłowych w celu tworzenia nowych pomysłów i sposobów myślenia. 

 

W trakcie warsztatu podróżując przez magiczny świat Krainy Świetlików przyjrzymy się  praktycznemu wykorzystaniu wyobraźni, zabawy i kreatywności w rozwijaniu odporności oraz zwiększania radzenia sobie dzieci.

Sesja E6
sobota, 14.00-15.30

Adrian Drdzeń, psycholog, pedagog, trener treningu interpersonalnego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy i pracy socjalnej. Praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, Ambasador metody Kids’ Skills w Polsce. Terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom. Trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci. Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. 

dr Aleksander Mańka, terapeuta, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, trener, adiunkt akademicki. Jest autorem koncepcji profilaktyki systemowej oraz metodyki superwizji rodzinnej, które stanowią jego główną strategię działań.

Projekt bez nazwy (1)

Marta Piegat-Kaczmarczyk

Podczas warsztatu podzielę się najważniejszymi wnioskami z ponad 20 letniej pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem uchodźstwa. Przyjrzymy się razem użyteczności podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z tą grupą. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli także okazję, przetestować moje autorskie narzędzie wspierające młodzież w odkrywaniu zasobów i formułowaniu celów rozwojowych. A także sprawdzić w jaki sposób można modyfikować je i korzystać z niego w różnych, specyficznych kontekstach np.  pracy po traumatycznych doświadczeniach, pracy z trwającym kryzysie, czy okresie zdrowienia. 

Sesja B2, piątek, 14.00-15.30 / EN
Sesja E7, sobota, 14.00-15.30 / PL

Jestem psycholożką międzykulturową, certyfikowaną terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ambasadorką metody Kids Skills, obecnie stypendystką Trauma Research Foundation. Pracuję z dziećmi i rodzinami z doświadczeniem uchodźstwa, od wyjazdu na misję do Kosowa w 2000 roku. Od 15 lat w fundacji Polskie Forum Migracyjne. Prowadzę terapię dla dzieci i młodzieży po doświadczeniach uchodźstwa, traumy, przemocy, czy dyskryminacji, wspieram migrantki i uchodźczynie w kryzysach okołoporodowych, prowadzę grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców. Wspieram pracę zespołu psychologów zajmujących się diagnostyką dzieci przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Z przyjemnością dzielę się swoją wiedzą i doświadczaniem podczas szkoleń, webinarów, prowadzę także zajęcia na studiach podyplomowych na UW. Jestem współautorką licznych publikacji z zakresu psychologii i edukacji międzykulturowej m.in. Inny w Polskiej Szkole, Szkoła Integracji Międzykulturowej, Cały Świat w Naszej Klasie, Wielokulturowość w opiece okołoporodowej, oraz Standardy diagnozy dzieci – uchodźców. Pracuję po polsku, angielsku i rosyjsku, oraz z tłumaczeniem na dari, arabski, sorani i inne.

 

Sesja F – sobota, 16.00-17.30

Jos Kienhuis

Jos Kienhuis

 

Uczniowie, personel szkoły, rodzice i opiekunowie wspólnie wnoszą wkład w budowanie rezyliencji i dobrego samopoczucia w bezpiecznym środowisku szkolnym. Jak wszyscy wiemy, uczniowie, którzy czują się bezpiecznie i dobrze ze sobą, łatwiej podejmą naukę. Jakie aspekty tworzą bezpieczne środowisko, w którym uczniowie i młodzież mogą wyrażać siebie i jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości? Jaka byłaby definicja doskonałego zespołu nauczycieli z punktu widzenia TSR? W jaki sposób nauczyciele – jako zespół szkolny budują rezyliencję?W jaki sposób wspierają uczniów i stawiają im wyzwania? Jak latają?
Cel
Celem tego warsztatu jest określenie i omówienie, na ile skuteczne są organizacje edukacyjne w tworzeniu klimatu i kontekstu dla rezyliencji, które obejmują i wzmacniają wybory, zasoby i talenty uczniów.
Odbiorcy warsztatu
Ten warsztat jest przeznaczony dla wszystkich, którzy lubią dyskutować na ten temat.

Sesja F1
sobota, 16.00-17.30

Drs. Jos Kienhuis – psycholog szkolny, trener nauczycieli, praktyk PSR oraz konsultant w University of Applied Sciences, Department Master Educational Needs w Fontys (18 lat) i Windesheim (5 lat); doświadczony w obszarze pracy socjalnej i wspieraniu młodzieży. Nauczyciel i psycholog szkolny w Netherlands and the Caribbean (St. Maarten and Aruba). Autor licznych artykułów oraz rozdziałów książek na temat PSR oraz głos studentów i młodzieży w otoczeniu szkolnym i opiekuńczym. Członek Zarządu EBTA, członek Grupy Zadaniowej ds. PR oraz Badań. Zaangażowany w projekty Fontys University w Aruba, St. Maarten, Polsce, Białorusi oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Natalia Marchenko

Nataliia Marchenko

Podczas mojej prezentacji zamierzam podzielić się z uczestniczkami i uczestnikami konferencji najważniejszymi wnioskami z mojego doświadczenia w pracy z osobami zmuszonymi do migracji. Opowiem o działalności fundacji Polskie Forum Migracyjne na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa, skupiając się na ich niezwykłej różnorodności, która sprawia, że nie mieszczą się w jednym jednoznacznym określeniu „uchodźcy”. Przedstawię, w jaki sposób skutki psychologiczne i społeczne wynikające z uchodźstwa są powiązane z potrzebami i celami naszych klientów i klientek. Omówię również, w jaki sposób szczególna wrażliwość, zwłaszcza u kobiet i dzieci z doświadczeniem uchodźstwa, współwystępuje z ich ogromnymi zasobami i potencjałem. Skoncentruję się na temacie wsparcia tych zasobów w obliczu trwającego kryzysu, braku stabilności i nieprzewidywalności. Dodatkowo, poruszę kwestię tego, jak praktyka terapeutyczna, podążanie za klientem, używanie jego języka i świadome stosowanie postawy niewiedzy przyczyniają się do rozwoju kompetencji międzykulturowych.

Sesja F2
sobota, 16.00-17.30

Jestem psycholożką i certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie Gestalt/EAGT
Jestem członkinią Narodowego Stowarzyszenia Terapeutów Gestalt Ukrainy. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie MAZP w Kijowie.
W Ukrainie przez ponad 7 lat prowadziłam prywatną praktykę psychologiczną.
Od stycznia 2023 roku pracuję w fundacji Polskie Forum Migracyjne, jako trenerka, prowadzę warsztaty budujące odporność psychiczną dzieci i młodzieży z doświadczeniem wojny oraz migracji. Celem warsztatów jest wsparcie w obszarze adaptacji, integracji, radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z edukacją, a także rozwój umiejętności społecznych. Pracuję również jako psycholożka z dziećmi i ich rodzicami Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową.

Wolfgang Zeyringer

Wolfgang Zeyringer

 

Podczas tego warsztatu podzielimy się metodami i podejściami, które są przydatne do wzmacniania odporności w sposób skoncentrowany na rozwiązaniach. Przedstawię kilka narzędzi, które można wykorzystać zarówno w pracy z młodymi ludźmi, jak i dla siebie jako profesjonalisty, np. „oś czasu wydarzenia na żywo”, „zespół zasobów” lub „rozwiązanie we wszystkich zmysłach” (dzięki Therese Steiner). Opierają się one na siedmiu czynnikach wpływu koncepcji odporności, na przykład optymizmie, poczuciu własnej skuteczności lub koncentracji na rozwiązaniach.
Zastanawiam się, jakie masz dobre doświadczenia i udane historie dotyczące wzmacniania odporności młodych ludzi. Połączmy nasze mózgi i ciała, abyśmy mogli dzielić się naszą wiedzą.

Sesja B7, piątek, 14:00-15:30
Sesja F3, sobota, 16.00-17.30

Jestem trenerem TSR, coachem i superwizorem pracującym w obszarze pracy z młodzieżą, profilaktyki narkotykowej i zdrowia publicznego. Rozpoczęłem moją przygodę z TSR 20 lat temu i cieszę się, że wciąż odkrywam nowe aspekty podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, które sprawdzają się w praktyce. Jako członek Austriackiego Koła Rozwiązań (ASC) mieszkam w południowej części Austrii (Graz).

zuzanna stanczyk

Zuzanna Stańczyk

 

Zapraszam Państwa na warsztat, na którym będziemy otwierać się na doświadczanie TSR bez użycia słów. Na ile to w ogóle możliwe, by jakkolwiek „porozmawiać” w takiej perspektywie? Wspólnie z uczestnikami będziemy się zastanawiać jak skomunikować się z dzieckiem niemówiącym, skoro jego język komunikacji brzmi nieco inaczej. Jeśli jednak dzieci, bez względu na kulturę w której wyrastają czy rodzaj doświadczanego zaburzenia, bawią się, to być może właśnie zabawa może stać się płaszczyzną do połączenia się we wzajemnym rozumieniu. Jak zatem poprzez zabawę i w zabawie zapraszać to, co chciane i po czym poznamy, że właśnie to będzie użytecznym rozwiązaniem wspierającym zmianę?

Sesja F4
sobota, 16.00-17.30

terapeuta TSR w trakcie certyfikacji, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog Od pięciu lat zawodowo zajmuję się wspieraniem dzieci i rodzin w odnajdywaniu swojego miejsca, siebie w rodzinie, relacjach z bliskimi, w przedszkolu/szkole. Swoje doświadczenie zdobyłam jako koordynator i terapeuta w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz jako terapeuta w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym towarzysząc rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi. W pracy terapeutycznej z dziećmi wykorzystuję elementy terapii zabawą, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), arteterapii oraz filozofię porozumienia bez przemocy (NVC). Interesuję się twórczością dzieci i literaturą dziecięcą wspierającą rozwój. Współpracowałam z: wydawnictwem Polskie Media Specjalistyczne magazyn ogólnopolski Dzieci (2018-2020), na łamach którego ukazały się moje publikacje dotyczące dziecięcej aktywności zabawowej, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, gdzie w ramach projektu Partnerstwo dla rodziny prowadziłam szkolenie z zakresu wspierania rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Obecnie współpracuję w charakterze dydaktycznym z Uniwersytetem Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu. Ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia specjalistyczne, Studium Pomocy Dziecku i Rodzinie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jestem w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Magdalena Szutarska

Magdalena Szutarska

 

Zapraszam w podróż z wykorzystaniem metafory i obrazu. W trakcie warsztatu doświadczymy pracy wokół zjawisk rozumianych jako trudne przy pomocy metafory jako narzędzia wzmacniającego zmianę. Sprawdzimy, jak wykorzystywać obraz w sytuacjach, gdy słowa zawodzą, trudno ich używać, przynoszą ból. Warsztat prezentuje praktyczne zastosowania treści przedstawionych w trakci wykładu Ofry Ayalon, twórczyni kart COPE.

Sesja D2, sobota, 11.30-13.00
Sesja F5, sobota, 16.00-17.30

pracuje w różnych rolach i kontekstach – terapia, szkolenia, superwizja. Wspiera dzieci i dorosłych, którzy doświadczyli zjawisk rozumianych jako trauma. Popularyzuje TSR w Polsce, aktywnie działając na rzecz rozwoju Podejścia (poprzez prace na rzecz PSTTSR). W swojej pracy wykorzystuje karty metaforyczne i uczy pomagaczy, jak pracować tym narzędziem.

Wiesław Mielcarski

Wiesław Mielcarski

 

Przeszłość istnieje. To ona jest źródłem naszych Zasobów i w niej rozgrywają się wszystkie zdarzenia które stanowią Wyjątki. Daje nam umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami i stawiania czoła wyzwaniom. Jest również punktem odniesienia do tego co przeżywamy teraz. Nasi klienci pragną często równie mocno osiągnąć swoje cele jak i podzielić się z nami swoi przeżyciami. Tak jak ukraińska nastolatka, której emocje nie pozwalają na inne odczucia niż samotność w szkole pełnej rówieśników, nastolatek nie potrafiący odnaleźć swoich uczuć i doznawać rzeczywistości, czy mężczyzna, który zgubił swój cel i sens życia. Rozmowy z nimi , to chwile w których możemy zarówno udzielić im empatycznego wsparcia jak i wzmocnić konstruowanie pomostu do tego czego chcą w swoim życiu. Patrząc wstecz dostrzegamy jednocześnie drogę, którą przeszli i możemy wesprzeć Zmianę, którą przeżywają.
Na warsztacie, na który Cię zapraszam spotkasz się z możliwością wykorzystania Linii Życia, historii upadków i wzlotów oraz siłą jaką dają do poszukiwania zasobów i wyjątków. Doświadczymy znaczenia przeżyć dla osiągania oczekiwanych celów.

Sesja F6
sobota, 16.00-17.30

Terapeuta TSR, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Z wykształcenia jestem psychologiem. Na co dzień pracuję w jako psycholog w Szkole Podstawowej oraz Zespole Szkół Specjalnych. Jestem również interwentem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Jako wykładowca prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Dolnośląskim (DSW). Jestem członkiem PSTTSR oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracując z dziećmi i młodzieżą w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wykorzystuję zasoby i doświadczenia moich klientów. Pomagam im znajdować rozwiązania w przeżywanych sytuacjach wykorzystując unikalną wiedzę i potencjał ich samych oraz ich najbliższych.

Peter Sundman

Peter Sundman

 

Wprowadzenie: Sztuka praktyki skoncentrowanej na rozwiązaniach polega na wspieraniu klientów, praktykantów i im podobnych w dokonywaniu zmian, na które liczą w trudnych sytuacjach. – Czy nasze własne doświadczenia, takie jak odporność, mają w tym jakiekolwiek znaczenie? Nie bardzo, ponieważ powinniśmy skupić się na tych, z którymi pracujemy. – Cóż, czy nie jest jasne, że nie możemy podtrzymywać nadziei w innych, bez nadziei płynącej z naszej własnej odporności? – Nie, wręcz przeciwnie, eksperci twierdzą, że myślenie o takich rzeczach tworzy tylko zamieszanie. Ale może postawa wynikająca z własnej odporności nadal dodaje wiarygodności praktyce?
Cel: Zastanówmy się więc, czy w jest jakiś sposób własna odporność może być przydatna w praktyce TSR? Wygenerujemy i omówimy kilka pomysłów, poeksperymentujemy z nimi i wyciągniemy z tego wnioski. Dla publiczności znajomość podstawowych zasad TSR będzie przydatna.

Sesja C5, piątek, 16.00-17.30
Sesja F7, sobota, 16:00-17:30

Peter ma ponad 35 lat doświadczenia w praktyce skoncentrowanej na rozwiązaniach, głównie w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej jako terapeuta rodzinny, kliniczny superwizor, psychoterapeuta, coach i trener w Finlandii i na arenie międzynarodowej. Został przeszkolony przez założycieli och brief terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i jest zapalony do rozwijania i stosowania SF.

Ben Furman

Ben Furman

 

Wraz z kolegami opracowałem przed laty metodę opartą na TSR, która składa się z 15 kroków. Kilka osób powiedziało mi przez lata, że ​​ta metoda ma zbyt wiele kroków. „Nie masz nic z pięcioma, albo tylko z trzema krokami?” Zainspirowany prostotą techniki kręgu (circle technique) Arnouda Huibersa, która składa się z dwóch kręgów, oraz narzędziem trzech domów (three houses interviewing tool) do przeprowadzania rozmów, używanym w Signs of Safety (Znaki Bezpieczeństwa), opracowałem jeszcze jeden prosty sposób prowadzania rozmów, który nazywam metodą trzech domów i chciałbym dowiedzieć się, co o niej myślisz.

Szczegóły wkrótce

Jest psychiatrą i znanym na całym świecie trenerem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i coachingu. Wraz ze swoimi współpracownikami opracował Kids’Skills, metodę, która pomaga dzieciom przezwyciężyć problemy poprzez naukę umiejętności przy wsparciu rodziny i przyjaciół.

Wykłady – niedziela

haesun moon -

dr Haesun Moon

 

Kiedy ludzie angażują się w rozmowy z innymi, tworzą niepowtarzalną „mikrohistorię” znaczenia. W specjalistycznych rozmowach, takich jak rozmowa skoncentrowana na rozwiązaniach, interakcje te stają się swego rodzaju kroniką, serią mikro-chwil, które kumulują się, tworząc doświedczenie nadziei. Śledząc rozwój nadziei za pośrednictwem „archiwum nadziei”, dokumentującego sposoby, w jakie nadzieja pojawia się i utrzymuje na przestrzeni czasu, możemy zyskać głębsze zrozumienie tego, jak nadzieja faktycznie wydarza się w naszych rozmowach i poprzez nasze rozmowy.

Niedziela, 9:10-9:30

Dr Haesun Moon jest naukowczynią zajmującą się komunikacją, pedagożką i autorką książki Coaching od A do Z: niezwykłe użycie zwykłych słów (Coaching A to Z: The Extraordinary Use of Ordinary Words). Jej badania doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto doprowadziły do ​​opracowania prostego modelu coachingu, Dialogic Orientation Quadrant (lub DOQ), stosowanego w głównych społecznościach coachingowych, w tym w Instytucie Coachingu (w McLean Hospital, Harvard Medical School), gdzie pracuje obecnie pełniąc funkcję wykładowczyni. Wykłada także na Uniwersytecie w Toronto i pełni funkcję dyrektora w Kanadyjskim Centrum Coachingu Krótkoterminowego. Jej prace można zobaczyć w Internecie na stronach www.briefcoaching.ca i www.coachingatoz.com.

Ben

dr Ben Furman

 

Wraz z kolegami opracowałem przed laty metodę opartą na TSR, która składa się z 15 kroków. Kilka osób powiedziało mi przez lata, że ​​ta metoda ma zbyt wiele kroków. „Nie masz nic z pięcioma, albo tylko z trzema krokami?” Zainspirowany prostotą techniki kręgu (circle technique) Arnouda Huibersa, która składa się z dwóch kręgów, oraz narzędziem trzech domów (three houses interviewing tool) do przeprowadzania rozmów, używanym w Signs of Safety (Znaki Bezpieczeństwa), opracowałem jeszcze jeden prosty sposób prowadzania rozmów, który nazywam metodą trzech domów i chciałbym dowiedzieć się, co o niej myślisz.

Niedziela, 9:30-11:00

Jest psychiatrą i znanym na całym świecie trenerem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i coachingu. Wraz ze swoimi współpracownikami opracował Kids’Skills, metodę, która pomaga dzieciom przezwyciężyć problemy poprzez naukę umiejętności przy wsparciu rodziny i przyjaciół.

Przewiń na górę